Chcę zostać mediatorem

CHCĘ ZOSTAĆ MEDIATOREM

W polskim prawie występują odrębne regulacje mediacji w sprawach karnych i cywilnych, a także w sprawach nieletnich, sądowo – administracyjnych oraz sporów zbiorowych między pracownikami a pracodawcą.

W sprawach karnych, zgodnie § 4 pkt. 1-8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 716),  Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

2) korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,

3) ukończyła 26 lat,

4) zna język polski w mowie i piśmie,

5) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

7) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

8) została wpisana do wykazu

– zwana dalej „osobą uprawnioną”.

Również w zakresie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich istnieją dość szczegółowe prawne uregulowania wymagań stawianych mediatorowi. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego
w sprawach nieletnich z dnia 18 maja 2001 r., (Dz.U. Nr 56, poz. 591) -Sąd może przekazać sprawę w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego osobie godnej zaufania, która:

1) ukończyła 26 lat,

2) korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,

3) biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,

4) posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,

5) posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

6) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

7) odbyła szkolenie dla mediatorów, o którym mowa w § 8,

8) została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

Szkolenie, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, powinno być prowadzone zgodnie ze standardami określonymi w załączniku do ww. Rozporządzenia .

W zakresie mediacji cywilnych, a więc m. in. mediacji rodzinnych i gospodarczych, z prawa pracy, prawo nie określa precyzyjnie kryteriów jakie musi spełniać mediator, a wymagania stawiane mediatorom są sformułowane w sposób ogólny:

art. 1832 kodeksu postępowania cywilnego:

 • 1. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.
 • 2. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

art. 436 (dot. mediacji w sprawach rozwodowych):

 • 4. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

W szczególności, przepisy o mediacji w sprawach cywilnych nie przewidują
żadnych szczególnych ograniczeń ze względu na wiek mediatora.

W praktyce, ze względu przede wszystkim na potrzebę zapewnienia wysokiej jakości mediacji oraz potrzebę doprecyzowania wymogów ustawowych, szczegółowe wymagania stawiane mediatorom określają wewnętrzne regulacje ośrodków mediacyjnych.

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie reguluję te kwestie w swoim regulaminie wewnętrznym:

Zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy tj. art 4 ust. 2 -10:

Mediatorem stałym może być osoba fizyczna, która:

 1. jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy;
 2. odbyła szkolenie bazowe z mediacji w Stowarzyszeniu Mediatorzy Polscy, innym Stowarzyszeniu lub innej jednostce organizacyjnej prowadzącej szkolenia bazowe w zakresie minimum programowego zaakceptowanego przez Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy;
 3. w okresie członkostwa przystąpiła do szkolenia bazowego z mediacji oraz do szkolenia specjalistycznego z danej dziedziny mediacji, z której członek stowarzyszenia prowadzić chce mediacje w Stowarzyszeniu Mediatorzy Polscy, innym Stowarzyszeniu lub innej jednostce organizacyjnej prowadzącej szkolenia specjalistyczne z mediacji w zakresie minimum programowego zaakceptowanego przez Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy;
 4. w przypadku odbycia szkolenia w innej jednostce organizacyjnej członek stowarzyszenia zobowiązany jest przedstawić dokument świadczący o ukończeniu szkolenia oraz jego zakres programowy;
 5. po ukończeniu szkolenia specjalistycznego członek stowarzyszenia odbył mediacyjny staż specjalizacyjny;
 6. czynnie uczestniczyła w działaniach statutowych Stowarzyszenia i działała na jego rzecz, (działania te będzie nadzorować Komisja opiniująca);
 7. posiada kwalifikacje lub doświadczenie, wskazujące na to, iż będzie ona należycie wypełniała obowiązki mediatora (działania te będzie nadzorować Komisja opiniująca);
 8. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków mediatora (działania te będzie nadzorować Komisja opiniująca);
 9. po upływie okresu przygotowawczego oraz stażu została przeegzaminowana przez Komisję opiniującą Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy i zakończyła egzamin wynikiem pozytywnym;
 10. nie zalega ze składkami członkowskimi.

Stażysta w ramach stażu mediacyjnego:

 1. w I etapie bierze udział w trzech mediacjach prowadzonych przez doświadczonego mediatora – patrona
 2. w II etapie przeprowadza samodzielnie trzy mediacje z udziałem doświadczonego mediatora – patrona
 3. po pozytywnej weryfikacji patron wnioskuje do Zarządu Stowarzyszenia o wpis członka na listę mediatorów stałych stowarzyszenia oraz udzielenie rekomendacji celem uzyskania wpisu na listę mediatorów stałych Sądów Okręgowych.
 4. Członek innego Stowarzyszenia zostający członkiem Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy chcąc zostać wpisanym na listę Stałych Mediatorów Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy zobowiązany jest do udokumentowania swojego doświadczenia oraz w miarę możliwości przedłożenia rekomendacji Stowarzyszenia, w którym uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora.
 5. Mediator stały powinien ukończyć następujące szkolenia:
 6. bazowe w wymiarze 28 godz.;
 7. specjalistyczne:
 • cywilne i gospodarcze w wymiarze 56 godz.
 • rodzinne w wymiarze 56 godz.
 • gospodarcze w wymiarze 28 godz.
 • pracownicze w wymiarze 28 godz.
 • karne i w sprawach nieletnich w wymiarze 22 godz.
 • rówieśnicze  w wymiarze 20 godz.
 1. Wpis na Listę Stałych Mediatorów następuje na wniosek zainteresowanego. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podanie zakresu specjalizacji w mediacji.

2. Wpisu na Listę Stałych Mediatorów dokonuje Prezes Stowarzyszenia       Mediatorzy Polscy, informując o wpisie wnioskodawcę.

3. Prezes Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie wykreśla mediatora z Listy Stałych Mediatorów:

a) na wniosek samego mediatora;

b) w przypadku nie płacenia składek członkowskich;

c) w przypadku utraty rękojmi należytego wykonywania obowiązków mediatora;

d) w przypadku nie przestrzegania założeń i postanowień statutu, regulaminów, uchwał a także obowiązujących reguł i zasad w Stowarzyszeniu;

e) utraty zdolności do czynności prawnych;

f) nieusprawiedliwionego nie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków przez okres dłuższy niż 2 lata;

g) działania na szkodę Stowarzyszenia;

h) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

i) nieprzestrzegania zasad etyki mediatora;

j) nieuzasadnionego odmówienia prowadzenia postępowania mediacyjnego;

k) nierzetelnego, nieterminowego prowadzenia postępowania mediacyjnego, niezgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu;

l) posługiwania się fałszywymi dokumentami oraz składania nieprawdziwych oświadczeń w związku z wpisem na „Listę Stałych Mediatorów”.

4. Bierna postawa działalności członka Stowarzyszenia, stanowić będzie przesłankę do wykreślenia z „Listy Stałych Mediatorów” po indywidualnej ocenie przez Zarząd.

5. Od decyzji Prezesa Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie, w sprawach związanych z wpisem, odmową wpisu lub skreśleniem z Listy Stałych Mediatorów, osobie której decyzja dotyczy służy odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.