Szkolenia

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy zaprasza na szkolenia i warsztaty z tematyki mediacji, zarządzania konfliktami, negocjacji, psychologii konfliktu.

Nasz szkolenia prowadzi kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi, rodzinami, organizacjami. Prowadzimy szkolenia otwarte, w których może wziąć udział każdy, kto interesuje się tematyką radzenia sobie z konfliktami, komunikacji, psychologii, oraz szkolenia zamknięte dedykowane konkretnej organizacji. Programy szkoleń zamkniętych zawsze dostosowujemy do potrzeb danej firmy, placówki. 

Dostosowując się do potrzeb naszych Uczestników oferujemy szkolenia stacjonarne, w siedzibie danej organizacji, a także szkolenia online. 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń, zamieszczonych w zakładkach: Szkolenia online i Szkolenia stacjonarne.

 

Kadra dydaktyczna:

14-08-04-04

Elżbieta Damm – Mediator, Prawnik, Trener, Wykładowca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie.

Lider zespołu, koordynator, inicjator projektów z zakresu negocjacji i mediacji. Jest specjalistą w zakresie zagadnień związanych z interpretacją i zastosowaniem aktów prawnych w praktyce. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z grupą – szczególnie rozwojową metodą dramy – jako trener i wykładowca.

Posiada ponad 9 letni staż w pracy jako mediator sądowy, przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań mediacyjnych na zlecenie sądu, zawarła kilkaset ugód pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Zajmuje się również projektowaniem i organizacją konferencji związanych z promocją oraz rozwojem mediacji w Polsce. Prowadzi warsztaty mediacyjne, przygotowujące członków stowarzyszenia do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych, weryfikacja i udzielanie rekomendacji przyszłym mediatorom.

Współpracuje z NGOs, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, międzynarodowymi,  z samorządami, szkołami podstawowymi, średnimi oraz z uczelniami wyższymi.

pobrany-plik-1 

Magdalena Rozmus – Psycholog, pedagog, doradca zawodowy, coach, trener szkoleń, specjalista ds zarządzania oświatą. Członek Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z zakresu Psychologii, Pedagogiki, Coachingu i Mentoringu, Szkoły Głównej Handlowej z zakresu Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu, Szkoły Trenerów Grupy SET oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu kompetencji psychospołecznych i zarządzania konfliktami. 

Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy jako psycholog, manager, trener, doradca w biznesie, placówkach oświatowych, terapeutycznych. Posiada doświadczenie w budowaniu organizacji, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu oświatą. Od ponad 5 lat wykładowca akademicki specjalizujący się w obszarach praktycznej psychologii w biznesie, komunikacji interpersonalnej, negocjacjach. Wraz ze swoim zespołem w Instytucie Inspira, który założyła w 2014 roku, skupia się przede wszystkim na działaniach rozwojowych na rzecz instytucji, firm jak i osób indywidualnych w zakresie diagnozy i efektywnego wykorzystywania swojego potencjału, kształtowania kompetencji zawodowych i psychospołecznych, zarządzania relacjami interpersonalnymi. 

 

monika

Monika Kaczkowska – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych (w trakcie ubiegania się o rekomendacje trenerskie I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), psychomotoryk, założycielka Pracowni Profilaktyczno – Wychowawczej STOPKA w Tarnowie

Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu  Jagiellońskiego, Szkoły Trenerów BAZA, Szkół Trenerskich MENTOR: Szkoła Action Learning i Szkoła Gier i Symulacji – Akademia Mistrzów Treningu oraz Szkoły Rodziców i Wychowawców dla Profesjonalistów. Ukończyła ponadto liczne kursy i szkolenia doskonalące m.in.: Kurs Dramy Stosowanej, Trening Teatru Forum, Szkolenie Racjonalna Terapii Zachowania – stopień I.

Doświadczenie zawodowe: ponad 4000 godzin szkoleniowych – głównie zajęć grupowych, ale  również konsultacji indywidualnych w ramach licznych programów i projektów psychoedukacyjnych, psychospołecznych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń/warsztatów: komunikacja interpersonalna, asertywność, zarządzanie emocjami i stresem, efektywne uczenie się, treningi twórczości, motywacja, zarządzanie sobą w czasie, wypalenie zawodowe, profilaktyka agresji. Prowadzi również indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne.

 

Anna K. Duda – mediator, pedagog, doradca zawodowy, coach, tutor

Pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w Instytucie Nauk o Wychowaniu, kierownik zespołu doradczego w Akademii Rodzica przy przedszkolu Samorządowym nr 82 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Posiada doświadczenie korporacyjne na stanowisku kierowniczym oraz wieloletnie doświadczenie w pracy oświatowej. Mediacjami zajmuje się ponad 10 lat. W tym czasie zdobyła praktykę jako mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i oświatowych. W pracy naukowo-badawczej szczególną uwagę poświeciła mediacjom szkolnym i rówieśniczym, i w tym obszarze realizuje projekty współpracując ze szkołami  i innymi instytucjami edukacyjnymi na terenie całego kraju.

Jest inicjatorem i organizatorem projektów, konferencji, warsztatów i różnego rodzaju eventów związanych z tematyką mediacji, ale te twórczością i kreatywnością, rozwojem osobistym, karierą, kreowaniem przyszłości, rozwiązywaniem konfliktów, rozwijaniem kompetencji społecznych, komunikacyjnych, organizacyjnych, biznesowych i innych. Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu mediacji, coachingu i innych innowacji w edukacji. Jako członek Stowarzyszenia podejmuje działania na rzecz promocji i rozwoju mediacji w Polsce, wyrażając tym samym przekonanie, że mediacja naprawia relacje i buduje zrozumienie między ludźmi.

 

Agata Kupczak – Chyl – Magister Prawa, Urzędnik, Mediator, Członek Zarządu Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Koordynator oraz inicjator projektów. Specjalista ds. projektów unijnych.  Asystent prawny w Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie oraz konsultant/prawnik w poradni prawnej. Ponad 5  -letnie doświadczenie w pracy mediatora. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków, odwołań, pozwów, skarg, umów, opinii prawnych, wniosków oraz projektów o dofinansowanie. Jest współorganizatorem spotkań, imprez, konferencji o charakterze prawnym i społecznym. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym i rodzinnym, zamówień publicznych w mediacjach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pr. pracy, administracyjnych, szkolnych i rówieśniczych.

 

 

 

E.Wajda

 Ewelina Wajda – Fiema – Adwokat, Mediator, Członek Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie.

Asystent prawny w Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie oraz konsultant/prawnik
w poradni prawnej- ponad 5-letnie doświadczenie w pracy.

Zajmuje się precyzyjnym formułowaniem pism o charakterze urzędowym, prawnym, procesowym, konstruowaniem dokumentów o charakterze normatywnym: sporządzaniem wniosków, odwołań, pozwów, skarg, umów i opinii prawnych. Pracuje z przepisami prawa w oparciu o obowiązujące ustawy w tym ustalanie regulacji prawnych, które mają zastosowanie w dokonywanych czynnościach, ich właściwą interpretacją i zastosowaniem.

 

 

 

Damian Gil – doktor nauk prawnych, mediator. Absolwent Wydziału Prawa  Kanonicznego i Administracji KUL. Specjalizuje się w zakresie mediacji karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Zainteresowania naukowe: problematyka postępowania z oskarżenia prywatnego, mediacja karna, ochrona małoletnich w polskim prawie karnym, sprzeciwy, problematyka zaskarżenia decyzji procesowych, wybrane problemy postępowań szczególnych, postępowania dyscyplinarne, etyka funkcjonariuszy publicznych, proces karny w świetle ostatnich nowelizacji.

Zajęcia: postępowanie karne, prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne wykonawcze, postępowanie mediacyjne i polubowne, postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym, prawo karne skarbowe, prawo dowodowe, techniki negocjacji i mediacji w administracji, ochrona konkurencji i konsumenta, prawo ochrony środowiska, prawo karne w obszarze administracji publicznej, wstęp do nauki o państwie i prawie, retoryka prawnicza i kultura języka, orzecznictwo SN – sprawy karne.

 

 

Jakub Świtluk – zawodowy mediator, wielomilionowe spory, setki ugód, właściciel Biura Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL, dyplomowany trener.

Absolwent: UMCS (mgr prawa), Politechniki Warszawskiej (Executive MBA), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (studium trenerskie), Uniwersytetu Łódzkiego (mediacja gospodarcza) i szeregu szkoleń. Doświadczenie negocjacyjne i menedżerskie w dużych firmach kilku branż oraz władzach NGO. Mediuje od 2010, współpracując z: Centrum Mediacji Lewiatan, Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, Polskim Centrum Mediacji, Międzynarodowym Centrum Mediacji, Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Obok specjalizacji gospodarczej (m.in. budownictwo i drogi, zamówienia publiczne, finanse i usługi profesjonalne, IT i e-commerce, energetyka i górnictwo, media i reklama, farmacja i FMCG) również sprawy cywilne, rodzinne, pracownicze, administracyjne, karne i nieletnich. Popularyzator mediacji: inicjator i koordynator dyżurów mediatorów w kilkunastu sądach Warszawy i okolic 2011-15, pomysłodawca wyróżnienia KNF „Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji” 2014, uczestnik dziesiątek branżowych wydarzeń (niekiedy prelegent, organizator) oraz twórca ich jedynego ogólnopolskiego kalendarium: o Mediacji.pl. Uczy mediować od 2012, prowadząc szkolenia, staże, konsultacje i zajęcia na studiach podyplomowych.

 

 

Tomasz Brodowicz – mediator, prawnik, członek Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończył również podyplomowe studia z zakresu negocjacji i mediacji na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej na UMCS w Lublinie.

Jest specjalistą w zakresie prawa zobowiązań, restrukturyzacji i windykacji z ponad dwudziestoletnią praktyką w negocjacjach i mediacjach, a także w nawiązywaniu kontaktów oraz podtrzymywaniu długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z ludźmi dorosłymi – jako trener umiejętności miękkich (certyfikat wydany przez ABN AMRO Bank N.V. oraz Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.).

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej na różnych stanowiskach. Posiada ponad 3 letni staż w pracy jako mediator sądowy, przeprowadził kilkadziesiąt postępowań mediacyjnych na zlecenie sądów i osób prywatnych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań mediacyjnych z zakresu prawa: cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i prawa administracyjnego.

Jako członek stowarzyszenia podejmuje działania na rzecz promocji i rozwoju mediacji w Polsce.