Szkolenia

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy zaprasza na szkolenie

Jak wyglądają nasze szkolenia?

 

Szkolenie Bazowe:

MEDIACJA

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Uczestnicy poznają procedury, narzędzia i techniki warsztatu pracy mediatora.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą mediatora oraz tematyką zarządzania konfliktami.

Zajęcia będą odbywały się głównie w formie warsztatowej z elementami wykładów. Stawiamy przede wszystkim na umiejętności! W treściach szkolenia uwzględniamy także oczekiwania sędziów, z którymi współpracujemy na rzecz rozwoju mediacji. Program obejmuje 20 godzin rozszerzenia ponad 40 godzin standardowych.

 Zakres tematyczny szkolenia bazowego z zakresu mediacji:

 1. Wiedza na temat psychologii konfliktu i sposobów jego rozwiązywania.
 2. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Techniki komunikacji w mediacji. Metody pracy z oporem.
 3. Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów.
 4. Elementy teorii negocjacji – techniki wywierania wpływu w procesie mediacji.
 5. Zasady mediacji i rola mediatora w praktyce.
 6. Monolog mediatora – zagadnienia teoretyczne oraz trening umiejętności.
 7. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.
 8. Uregulowania prawne mediacji.
 9. Etyka w pracy mediatora.
 10. Droga zawodowa mediatora – od wiedzy teoretycznej do praktyki.
 11. Standardy prowadzenia mediacji obowiązujące w Stowarzyszeniu “Mediatorzy Polscy”.

Zajęcia będą odbywały się głównie w formie warsztatowej z elementami wykładów. Stawiamy przede wszystkim na umiejętności!

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji.

Program i harmonogram szkolenia:

Sesja I Konflikt – czym jest i jak sobie z nim radzić?

Dzień 1: godziny 9.00-17.00

Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.

 1. Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania.
 2. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
 3. Techniki komunikacji w mediacji.
 4. Trening umiejętności.

Sesja II  Czym są mediacje i jaka jest rola mediatora w procesie mediacji.

Dzień 2:  godziny 9.00-17.00

Mediacja – czym jest a czym nie jest? Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów.

 1. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.
 2. Mediacja a inne sposoby zarządzania konfliktami – analiza porównawcza.
 3. Elementy teorii negocjacji – techniki wywierania wpływu w procesie mediacji.
 4. Zasady ogólne mediacji i rola mediatora w praktyce.
 5. Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.
 6. Etyka w pracy mediatora. Droga zawodowa mediatora – od wiedzy teoretycznej do praktyki.
 7. Ćwiczenia warsztatowe.

Sesja III Narzędzia pracy mediatora.

Dzień 3:  godziny 9.00-17.00

 1. Czym i jak pracuje mediator?
 2. Monolog mediatora.
 3. Ćwiczenia symulacyjne – opracowanie własnego monologu mediatora.
 4. Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania.
 5. Techniki komunikacji w planowaniu i prowadzeniu spotkania mediacyjnego.
 6. Etapy mediacji.
 7. Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne.
 8. Trening umiejętności.

Sesja IV Mediacja w praktyce i uregulowania prawne.

Dzień 4:  godziny 9.00-17.00

 1. Uregulowania prawne mediacji.
 2. Zasady konstruowania ugód – prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
 3. Sporządzanie dokumentacji do sądów, współpraca z pełnomocnikami stron – ćwiczenia praktyczne.
 4. Ćwiczenia praktyczne – symulacje procesu mediacyjnego.
 5. Standardy prowadzenia mediacji obowiązujące w Stowarzyszeniu “Mediatorzy Polscy”.

Metody pracy:

 • Wykład
 • Metody poglądowe – filmy, studium przypadku, zapisy rozmów, dokumenty,
 • Ćwiczenia symulacyjne
 • Ćwiczenia warsztatowe
 • Studium przypadku – praca w grupach,
 • Praca własna, e-learning

Zgłoszenia:

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres: mediatorzypolscy@gmail.com

Formularz-zgłoszeniowy-Szkolenie-bazowe-2019-1

Więcej informacji prosimy kierować na powyższy adres e-mail, drogą telefoniczną: 791 397 014 bądź poprzez formularz kontaktowy (dostępny na dole strony)

Catering i materiały biurowe:

Zapewniamy przerwę kawową (kawa, herbata, ciastka, owoce) oraz materiały biurowe. Uczestnicy otrzymują również skrypt szkoleniowy. 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu:

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczną Uczestników szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu warunków zaliczenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z zasadami MEN.

 

Kadra dydaktyczna:

14-08-04-04

Elżbieta Damm – Mediator, Prawnik, Trener, Wykładowca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia “Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie.

Lider zespołu, koordynator, inicjator projektów z zakresu negocjacji i mediacji. Jest specjalistą w zakresie zagadnień związanych z interpretacją i zastosowaniem aktów prawnych w praktyce. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z grupą – szczególnie rozwojową metodą dramy – jako trener i wykładowca.

Posiada ponad 9 letni staż w pracy jako mediator sądowy, przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań mediacyjnych na zlecenie sądu, zawarła kilkaset ugód pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Zajmuje się również projektowaniem i organizacją konferencji związanych z promocją oraz rozwojem mediacji w Polsce. Prowadzi warsztaty mediacyjne, przygotowujące członków stowarzyszenia do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych, weryfikacja i udzielanie rekomendacji przyszłym mediatorom.

Brała udział w realizacji projektów z osobami wykluczonymi społecznie ze względu na swoją niepełnosprawność, a także z wychowankami Domów Dziecka, Ośrodków Pomocy Społecznej, z pracownikami Zakładów Karnych, Schronisk dla nieletnich  oraz innymi instytucjami społecznymi.

Współpracuje z NGOs, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, międzynarodowymi,  z samorządami, szkołami podstawowymi,średnimi oraz z uczelniami wyższymi.

Osobiste zainteresowania to malarstwo polskie oraz współczesna kinematografia. Prywatnie mama dwóch pełnoletnich synów.

pobrany-plik-1 

 

Magdalena Rozmus-Psycholog, pedagog, doradca zawodowy, trener szkoleń, specjalista ds zarządzania oświatą. Członek Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z zakresu psychologii oraz pedagogiki specjalnej, Szkoły Głównej Handlowej. Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu, Szkoły Trenerów Grupy SET oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu kompetencji psychospołecznych i zarządzania konfliktami. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy jako psycholog, terapeuta w placówkach oświatowych, wychowawczych i terapeutycznych a także jako manager, trener, doradca w biznesie i instytucjach pomocy społecznej. Posiada również doświadczenie w budowaniu organizacji, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu oświatą – zdobyte między innymi w pracy na stanowisku dyrektora szkoły niepublicznej i koordynatora projektów w prywatnej placówce edukacyjno-szkoleniowej.  Specjalizuje się w działaniach rozwojowych w zakresie efektywnego wykorzystywania swojego potencjału oraz potencjału swoich podopiecznych, kształtowania umiejętności psychospołecznych, zarządzania relacjami interpersonalnym   

 

monika

 

 Monika Kaczkowska – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych (w trakcie ubiegania się o rekomendacje trenerskie I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), psychomotoryk, założycielka Pracowni Profilaktyczno – Wychowawczej STOPKA w Tarnowie

Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu  Jagiellońskiego, Szkoły Trenerów BAZA (310h ), Szkół Trenerskich MENTOR: Szkoła Action Learning (40h) i Szkoła Gier i Symulacji (40h) – Akademia Mistrzów Treningu oraz Szkoły Rodziców i Wychowawców dla Profesjonalistów (40h). Ukończyła ponadto liczne kursy i szkolenia doskonalące m.in.: Kurs Dramy Stosowanej (40h), Trening Teatru Forum (30h), Szkolenie Racjonalna Terapii Zachowania – stopień I (16h).

Doświadczenie zawodowe: ponad 4000 godzin szkoleniowych – głównie zajęć grupowych, ale  również konsultacji indywidualnych w ramach licznych programów i projektów psychoedukacyjnych, psychospołecznych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń/warsztatów:komunikacja interpersonalna, asertywność, zarządzanie emocjami i stresem, efektywne uczenie się, treningi twórczości, motywacja, zarządzanie sobą w czasie, wypalenie zawodowe, profilaktyka agresji. Prowadzi również indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne.

 

Anna K. Duda – mediator, pedagog, doradca zawodowy, coach, tutor

Pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w Instytucie Nauk o Wychowaniu, kierownik zespołu doradczego w Akademii Rodzica przy przedszkolu Samorządowym nr 82 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Posiada doświadczenie korporacyjne na stanowisku kierowniczym oraz wieloletnie doświadczenie w pracy oświatowej. Mediacjami zajmuje się ponad 10 lat. W tym czasie zdobyła praktykę jako mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i oświatowych. W pracy naukowo-badawczej szczególną uwagę poświeciła mediacjom szkolnym i rówieśniczym, i w tym obszarze realizuje projekty współpracując ze szkołami  i innymi instytucjami edukacyjnymi na terenie całego kraju.

Jest inicjatorem i organizatorem projektów, konferencji, warsztatów i różnego rodzaju eventów związanych z tematyką mediacji, ale te twórczością i kreatywnością, rozwojem osobistym, karierą, kreowaniem przyszłości, rozwiązywaniem konfliktów, rozwijaniem kompetencji społecznych, komunikacyjnych, organizacyjnych, biznesowych i innych. Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu mediacji, coachingu i innych innowacji w edukacji. Jako członek Stowarzyszenia podejmuje działania na rzecz promocji i rozwoju mediacji w Polsce, wyrażając tym samym przekonanie, że mediacja naprawia relacje i buduje zrozumienie między ludźmi.

 

zdjecie-do-dyplomu-mgr

Agata Kupczak – Chyl – Magister Prawa, Urzędnik, Mediator, Członek Zarządu Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Koordynator oraz inicjator projektów. Specjalista ds. projektów unijnych.  Asystent prawny w Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie oraz konsultant/prawnik w poradni prawnej. Ponad 5  -letnie doświadczenie w pracy mediatora.

Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków, odwołań, pozwów, skarg, umów, opinii prawnych, wniosków oraz projektów o dofinansowanie. Jest współorganizatorem spotkań, imprez, konferencji o charakterze prawnym i społecznym. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym i rodzinnym, zamówień publicznych w mediacjach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pr. pracy, administracyjnych, szkolnych i rówieśniczych.

Pracuje na rzecz Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie.

Osobiste zainteresowania: filmy historyczne, kostiumowe, taniec współczesny i nowoczesny, literatura angielska, podróże.

E.Wajda

 

Ewelina Wajda – Fiema – Adwokat, Mediator, Członek Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie.

Asystent prawny w Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie oraz konsultant/prawnik
w poradni prawnej- ponad 5-letnie doświadczenie w pracy.

Zajmuje się precyzyjnym formułowaniem pism o charakterze urzędowym, prawnym, procesowym, konstruowaniem dokumentów o charakterze normatywnym: sporządzaniem wniosków, odwołań, pozwów, skarg, umów i opinii prawnych. Pracuje z przepisami prawa w oparciu o obowiązujące ustawy w tym ustalanie regulacji prawnych, które mają zastosowanie w dokonywanych czynnościach, ich właściwą interpretacją i zastosowaniem.

Pracuje na rzecz Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie.

Damian Gil – doktor nauk prawnych, mediator. Absolwent Wydziału Prawa  Kanonicznego i Administracji KUL. Specjalizuje się w zakresie mediacji karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Zainteresowania naukowe: problematyka postępowania z oskarżenia prywatnego, mediacja karna, ochrona małoletnich w polskim prawie karnym, sprzeciwy, problematyka zaskarżenia decyzji procesowych, wybrane problemy postępowań szczególnych, postępowania dyscyplinarne, etyka funkcjonariuszy publicznych, proces karny w świetle ostatnich nowelizacji.

Zajęcia: postępowanie karne, prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne wykonawcze, postępowanie mediacyjne i polubowne, postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym, prawo karne skarbowe, prawo dowodowe, techniki negocjacji i mediacji w administracji, ochrona konkurencji i konsumenta, prawo ochrony środowiska, prawo karne w obszarze administracji publicznej, wstęp do nauki o państwie i prawie, retoryka prawnicza i kultura języka, orzecznictwo SN ? sprawy karne.

 

Jakub Świtluk – zawodowy mediator, wielomilionowe spory, setki ugód, właściciel Biura Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL, dyplomowany trener.

Absolwent: UMCS (mgr prawa), Politechniki Warszawskiej (Executive MBA), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (studium trenerskie), Uniwersytetu Łódzkiego (mediacja gospodarcza) i szeregu szkoleń. Doświadczenie negocjacyjne i menedżerskie w dużych firmach kilku branż oraz władzach NGO. Mediuje od 2010, współpracując z: Centrum Mediacji Lewiatan, Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, Polskim Centrum Mediacji, Międzynarodowym Centrum Mediacji, Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Obok specjalizacji gospodarczej (m.in. budownictwo i drogi, zamówienia publiczne, finanse i usługi profesjonalne, IT i e-commerce, energetyka i górnictwo, media i reklama, farmacja i FMCG) również sprawy cywilne, rodzinne, pracownicze, administracyjne, karne i nieletnich. Popularyzator mediacji: inicjator i koordynator dyżurów mediatorów w kilkunastu sądach Warszawy i okolic 2011-15, pomysłodawca wyróżnienia KNF “Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji” 2014, uczestnik dziesiątek branżowych wydarzeń (niekiedy prelegent, organizator) oraz twórca ich jedynego ogólnopolskiego kalendarium: o Mediacji.pl. Uczy mediować od 2012, prowadząc szkolenia, staże, konsultacje i zajęcia na studiach podyplomowych.

Jako “emerytowany” przewodnik górski, wciąż ceni różnorodność krajobrazów i kultur (odwiedził 50 krajów na 5 kontynentach).

Tomasz Brodowicz – mediator, prawnik, członek Stowarzyszenia “Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończył również podyplomowe studia z zakresu negocjacji i mediacji na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej na UMCS w Lublinie.

Jest specjalistą w zakresie prawa zobowiązań, restrukturyzacji i windykacji z ponad dwudziestoletnią praktyką w negocjacjach i mediacjach, a także w nawiązywaniu kontaktów oraz podtrzymywaniu długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z ludźmi dorosłymi – jako trener umiejętności miękkich (certyfikat wydany przez ABN AMRO Bank N.V. oraz Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.).

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej na różnych stanowiskach.

Posiada ponad 3 letni staż w pracy jako mediator sądowy, przeprowadził kilkadziesiąt postępowań mediacyjnych na zlecenie sądów i osób prywatnych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań mediacyjnych z zakresu prawa: cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i prawa administracyjnego.

Jako członek stowarzyszenia podejmuje działania na rzecz promocji i rozwoju mediacji w Polsce.

Osobiste zainteresowania to: historia, etnologia, muzyka klasyczna, turystyka i biologia.