Szkolenia

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy zaprasza na szkolenia i warsztaty z tematyki mediacji, zarządzania konfliktami, negocjacji, psychologii konfliktu.

Nasz szkolenia prowadzi kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi, rodzinami, organizacjami. Prowadzimy szkolenia otwarte, w których może wziąć udział każdy, kto interesuje się tematyką radzenia sobie z konfliktami, komunikacji, psychologii, oraz szkolenia zamknięte dedykowane konkretnej organizacji. Programy szkoleń zamkniętych zawsze dostosowujemy do potrzeb danej firmy, placówki. 

Dostosowując się do potrzeb naszych Uczestników oferujemy szkolenia stacjonarne, w siedzibie danej organizacji, a także szkolenia online. 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń, zamieszczonych w zakładkach: Szkolenia online i Szkolenia stacjonarne.

Kadra dydaktyczna:

Elżbieta Damm – Mediator, Prawnik, Trener, Wykładowca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie.

Lider zespołu, koordynator, inicjator projektów z zakresu negocjacji i mediacji. Jest specjalistą w zakresie zagadnień związanych z interpretacją i zastosowaniem aktów prawnych w praktyce. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z grupą  szczególnie rozwojową metodą dramy  jako trener i wykładowca.

Posiada ponad 9 letni staż w pracy jako mediator sądowy, przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań mediacyjnych na zlecenie sądu, zawarła kilkaset ugód pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Zajmuje się również projektowaniem i organizacją konferencji związanych z promocją oraz rozwojem mediacji w Polsce. Prowadzi warsztaty mediacyjne, przygotowujące członków stowarzyszenia do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych, weryfikacja i udzielanie rekomendacji przyszłym mediatorom.

Współpracuje z NGOs, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, międzynarodowymi,  z samorządami, szkołami podstawowymi, średnimi oraz z uczelniami wyższymi.

Magdalena Rozmus – Psycholog, pedagog, doradca zawodowy, coach, trener szkoleń, specjalista ds zarządzania oświatą. Członek Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z zakresu Psychologii, Pedagogiki, Coachingu i Mentoringu, Szkoły Głównej Handlowej z zakresu Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu, Szkoły Trenerów Grupy SET oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu kompetencji psychospołecznych i zarządzania konfliktami. 

Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy jako psycholog, manager, trener, doradca w biznesie, placówkach oświatowych, terapeutycznych. Posiada doświadczenie w budowaniu organizacji, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu oświatą. Od ponad 5 lat wykładowca akademicki specjalizujący się w obszarach praktycznej psychologii w biznesie, komunikacji interpersonalnej, negocjacjach. Wraz ze swoim zespołem w Instytucie Inspira, który założyła w 2014 roku, skupia się przede wszystkim na działaniach rozwojowych na rzecz instytucji, firm jak i osób indywidualnych w zakresie diagnozy i efektywnego wykorzystywania swojego potencjału, kształtowania kompetencji zawodowych i psychospołecznych, zarządzania relacjami interpersonalnymi. 

 

Monika Kaczkowska – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych (w trakcie ubiegania się o rekomendacje trenerskie I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), psychomotoryk, założycielka Pracowni Profilaktyczno – Wychowawczej STOPKA w Tarnowie

Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu  Jagiellońskiego, Szkoły Trenerów BAZA, Szkół Trenerskich MENTOR: Szkoła Action Learning i Szkoła Gier i Symulacji – Akademia Mistrzów Treningu oraz Szkoły Rodziców i Wychowawców dla Profesjonalistów. Ukończyła ponadto liczne kursy i szkolenia doskonalące m.in.: Kurs Dramy Stosowanej, Trening Teatru Forum, Szkolenie Racjonalna Terapii Zachowania – stopień I.

Doświadczenie zawodowe: ponad 4000 godzin szkoleniowych – głównie zajęć grupowych, ale  również konsultacji indywidualnych w ramach licznych programów i projektów psychoedukacyjnych, psychospołecznych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń/warsztatów: komunikacja interpersonalna, asertywność, zarządzanie emocjami i stresem, efektywne uczenie się, treningi twórczości, motywacja, zarządzanie sobą w czasie, wypalenie zawodowe, profilaktyka agresji. Prowadzi również indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne.

dr Anna K. Duda-Machejek – doktor nauk społecznych, mediator, pedagog, doradca zawodowy, coach, tutor

Pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w Instytucie Nauk o Wychowaniu, kierownik zespołu doradczego w Akademii Rodzica przy przedszkolu Samorządowym nr 82 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Posiada doświadczenie korporacyjne na stanowisku kierowniczym oraz wieloletnie doświadczenie w pracy oświatowej. Mediacjami zajmuje się ponad 10 lat. W tym czasie zdobyła praktykę jako mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i oświatowych. W pracy naukowo-badawczej szczególną uwagę poświeciła mediacjom szkolnym i rówieśniczym, i w tym obszarze realizuje projekty współpracując ze szkołami  i innymi instytucjami edukacyjnymi na terenie całego kraju.

Jest inicjatorem i organizatorem projektów, konferencji, warsztatów i różnego rodzaju eventów związanych z tematyką mediacji, ale te twórczością i kreatywnością, rozwojem osobistym, karierą, kreowaniem przyszłości, rozwiązywaniem konfliktów, rozwijaniem kompetencji społecznych, komunikacyjnych, organizacyjnych, biznesowych i innych. Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu mediacji, coachingu i innych innowacji w edukacji. Jako członek Stowarzyszenia podejmuje działania na rzecz promocji i rozwoju mediacji w Polsce, wyrażając tym samym przekonanie, że mediacja naprawia relacje i buduje zrozumienie między ludźmi.

 

Agata Kupczak – Chyl – Magister Prawa, Urzędnik, Mediator, Członek Zarządu Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie.

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Koordynator oraz inicjator projektów. Specjalista ds. projektów unijnych.  Asystent prawny w Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie oraz konsultant/prawnik w poradni prawnej. Ponad 5  -letnie doświadczenie w pracy mediatora. 

Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków, odwołań, pozwów, skarg, umów, opinii prawnych, wniosków oraz projektów o dofinansowanie. Jest współorganizatorem spotkań, imprez, konferencji o charakterze prawnym i społecznym.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym i rodzinnym, zamówień publicznych w mediacjach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pr. pracy, administracyjnych, szkolnych i rówieśniczych.

Ewelina Wajda – Fiema – Adwokat, Mediator, Członek Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie.

Asystent prawny w Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie oraz konsultant/prawnik
w poradni prawnej- ponad 5-letnie doświadczenie w pracy.

Zajmuje się precyzyjnym formułowaniem pism o charakterze urzędowym, prawnym, procesowym, konstruowaniem dokumentów o charakterze normatywnym: sporządzaniem wniosków, odwołań, pozwów, skarg, umów i opinii prawnych. Pracuje z przepisami prawa w oparciu o obowiązujące ustawy w tym ustalanie regulacji prawnych, które mają zastosowanie w dokonywanych czynnościach, ich właściwą interpretacją i zastosowaniem.

dr Damian Gil – doktor nauk prawnych, mediator. Absolwent Wydziału Prawa  Kanonicznego i Administracji KUL. Specjalizuje się w zakresie mediacji karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Zainteresowania naukowe: problematyka postępowania z oskarżenia prywatnego, mediacja karna, ochrona małoletnich w polskim prawie karnym, sprzeciwy, problematyka zaskarżenia decyzji procesowych, wybrane problemy postępowań szczególnych, postępowania dyscyplinarne, etyka funkcjonariuszy publicznych, proces karny w świetle ostatnich nowelizacji.

Zajęcia: postępowanie karne, prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne wykonawcze, postępowanie mediacyjne i polubowne, postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym, prawo karne skarbowe, prawo dowodowe, techniki negocjacji i mediacji w administracji, ochrona konkurencji i konsumenta, prawo ochrony środowiska, prawo karne w obszarze administracji publicznej, wstęp do nauki o państwie i prawie, retoryka prawnicza i kultura języka, orzecznictwo SN, sprawy karne.

 

 

Jakub Świtluk – zawodowy mediator, wielomilionowe spory, setki ugód, właściciel Biura Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL, dyplomowany trener.

Absolwent: UMCS (mgr prawa), Politechniki Warszawskiej (Executive MBA), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (studium trenerskie), Uniwersytetu Łódzkiego (mediacja gospodarcza) i szeregu szkoleń.

Doświadczenie negocjacyjne i menedżerskie w dużych firmach kilku branż oraz władzach NGO. Mediuje od 2010, współpracując z: Centrum Mediacji Lewiatan, Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, Polskim Centrum Mediacji, Międzynarodowym Centrum Mediacji, Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Obok specjalizacji gospodarczej (m.in. budownictwo i drogi, zamówienia publiczne, finanse i usługi profesjonalne, IT i e-commerce, energetyka i górnictwo, media i reklama, farmacja i FMCG) również sprawy cywilne, rodzinne, pracownicze, administracyjne, karne i nieletnich.

Popularyzator mediacji: inicjator i koordynator dyżurów mediatorów w kilkunastu sądach Warszawy i okolic 2011-15, pomysłodawca wyróżnienia KNF „Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji” 2014, uczestnik dziesiątek branżowych wydarzeń (niekiedy prelegent, organizator) oraz twórca ich jedynego ogólnopolskiego kalendarium: o Mediacji.pl. Uczy mediować od 2012, prowadząc szkolenia, staże, konsultacje i zajęcia na studiach podyplomowych.

Tomasz Brodowicz – mediator, prawnik, członek Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, ukończył również podyplomowe studia z zakresu negocjacji i mediacji na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi i praw Unii Europejskiej na UMCS w Lublinie.

Jest specjalistą w zakresie prawa zobowiązań, restrukturyzacji i windykacji z ponad dwudziestoletnią praktyką w negocjacjach i mediacjach, a także w nawiązywaniu kontaktów oraz podtrzymywaniu długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z ludźmi dorosłymi – jako trener umiejętności miękkich (certyfikat wydany przez ABN AMRO Bank N.V. oraz Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.).

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej na różnych stanowiskach. Posiada ponad 3 letni staż w pracy jako mediator sądowy, przeprowadził kilkadziesiąt postępowań mediacyjnych na zlecenie sądów i osób prywatnych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań mediacyjnych z zakresu prawa: cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i prawa administracyjnego.

Jako członek stowarzyszenia podejmuje działania na rzecz promocji i rozwoju mediacji w Polsce.

Marcin Szczerba– psycholog ze specjalnością kliniczną.  Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku psychologia. Doświadczenie zawodowe zdobył w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie na Oddziale Psychiatrycznym.

Jako psycholog aktualnie prowadzi indywidualne spotkania oraz konsultacje psychologiczne w Centrum Terapii w Krakowie a także warsztaty oraz prelekcje psychoedukacyjne, terapeutyczne, motywacyjne oraz mediacyjne.  Specjalizuje się również w psychologii sportu oraz psychologii biznesu.

Współpracuje ze szkołami podstawowymi i średnimi na terenie małopolski, środowiskowym domem samopomocy, hospicjum oraz placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W swojej pracy stawia na odważne rozwiązania dopasowane indywidualnie do grup oraz do osób, z którymi ma przyjemność pracować. 

Anna Molenda– trener sprzedaży i rozwoju, coach. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydziału Psychologii Stosowanej.

Specjalizuje się w tematyce związanej z motywacją i efektywną komunikacją, zajmuje się także zagadnieniami zarządzania priorytetami, wdrażania zmian oraz budowania marki. Pracuje między innymi z użyciem facylitacji metodami Points of You oraz z wykorzystaniem dramy. Jest pasjonatką edukacji i rozwoju w oparciu o odkrycia psychologii pozytywnej. 

W swojej pracy kieruje się wiarą w możliwość skutecznego wpływania na jakość swojego życia, dlatego prowadzi  kursy redukcji stresu w oparciu o uważność, gdzie ma możliwość codziennego doświadczania jak to działa.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Jej obszary działania to m.in.: rozwijanie kreatywności u dzieci i dorosłych, Szkoła Trenerów, Stowarzyszenie Trenerów MATRIK, Trening Praktyka metody Points of You, Trening Dramy dla trenerów i Czachów, stałe dokształcanie się w zakresie komunikacji opartej na analizie transakcyjnej, Studium Nauczycielskie metody MBSR, Polski Instytut Mindfulness, Kurs nauczycielski metody Uwaga, to działa!, Academy for Mindful Teaching.

Olena Stepanenko– mediator, trener, międzynarodowy prawnik. Prezes Zarządu Organizacji Pozarządowej Instytut Alternatywnych Rozwiązań.

Doświadczenie zawodowe: 400 godzin programów szkoleniowych, w tym przedstawicieli służby publicznej, biznes, notariusze, instytucje edukacyjne, 5 kursów autorskich.  Udział w projekcie dotyczącym zapobiegania i rozstrzygania sporów z Departamentem Sprawiedliwości miasta Kijowa. Trener mediacji dla urzędników kategorii A w Wyższej Szkole Administracji Publicznej (dawniej Ukraińska Szkoła Rządzenia). Praktykujący mediator.

Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji pracowniczych (certyfikat Międzynarodowej Organizacji Pracy), a także rodzinnych (certyfikat Ukraińskiego Centrum Mediacji przy Kijowsko- Mohylańskiej Szkole Biznesu). Jest mediatorem w sporach dotyczących własności intelektualnej (certyfikat World Organization, własność intelektualna),mediator biznesowy (certyfikat Izby Gospodarczej Monachium i Górnej Bawarii wspólnie z Ukraińskim Centrum Mediacji), trener (certyfikowany program Bhavesh Patel i Ukraiński katolicki Uniwersytet). Posiada dyplom z prawa międzynarodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki.

Markiyan Varyvoda– mediator, prawnik. Szef organizacji pozarządowej PRZESTRZEŃ SĄDU.

Specjalizuje się w mediacjach dotyczących własności intelektualnej (certyfikat World organizacje własności intelektualnej), a także w mediacjach rodzinnych (zaświadczenie Ukraińskiego Centrum Mediacji przy Kijowsko-Mohylańskiej Szkole Biznesu). Posiada dyplom specjalizacji z prawa Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki.

Doświadczenie zawodowe: opracowywanie i wdrażanie programów szkoleniowych dla przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, notariuszy, instytucji edukacyjnych. Udział w projekcie dotyczącym zapobiegania i rozstrzygania sporów z Departamentem Sprawiedliwości miasta Kijowa. Udział w projekcie dotyczącym rozwiązywania sporów rodzinnych z organami opiekuńczymi. Trener mediacji dla urzędników kategorii „A” w Wyższej Szkole Administracji Publicznej (dawniej Ukraińska Szkoła Rządzenia).

 

dr Agata Szwech – pedagog resocjalizacyjny, mediator, terapeuta TSR (w trakcie certyfikacji)

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, absolwentka kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od czterech lat wykładowca akademicki specjalizujący się w obszarach pedagogiki resocjalizacyjnej, pracy socjalnej, diagnozowania penitencjarnego, metodyki pracy resocjalizacyjnej. Pracuje jako wychowawca penitencjarny, prowadzi autorskie programy dla osób pozbawionych wolności wykorzystując technikę warsztatu biograficznego. Ukończyła kursy i szkolenia doskonalące m.in. terapii uzależnień, Mindfulness.

Prowadzi szkolenia z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, diagnozowania pedagogicznego, występuje na konferencjach naukowych dotyczących resocjalizacji.

 

 

Elżbieta Sławczyk-Bednarz – Mediator, Prawnik, Coach, Trener i Przedsiębiorca. Członek Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy.

Absolwentka  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Praktycznych studiów podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych, Szkoły Profesjonalnego Coachingu w Krakowie i Szkoły Treningu i Coachingu Zespołowego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując, na kierowniczych stanowiskach, w bankowości oraz w kancelarii prawnej.

Współwłaściciel w spółce:  Termoplan  sp. z o. o.  w Krakowie ( obsługa prawna, obsługa szkoleń w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mediacje gospodarcze).

Od 10 lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług prawnych, mediacyjnych i szkoleniowych:  Plan B  Elżbieta Sławczyk-Bednarz .

Specjalizuje się w mediacjach cywilnych i rodzinnych, a szczególną uwagę poświęca rodzinom, gdzie w konflikt zaangażowane są małoletnie dzieci. Terapeuta w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Racjonalnej Terapii Zachowań.

Z powodzeniem propaguje alternatywne metody rozwiązywania konfliktów, szczególnie wśród osób zagrożonych przestępstwem lub wykluczonych społecznie.

Tomasz Bazan– mediator sądowy, certyfikowany couch, trener szkoleń z rozwoju osobistego z motywacją do działania, prowadzący sesje z wypalenia zawodowego, poszukiwania sensu i celu życia.

Kursy:

  • kurs coachingu,

  • kurs bazowy mediator sądowy,

  • kurs kierownika kolonii, obozów, wycieczek,

  • kurs wychowawcy,

  • kurs coaching biznesowy – w trakcie szkolenia

  • kurs specjalistyczny – mediacje gospodarcze

  • kurs specjalistyczny – mediacje oświatowe

Doświadczenie i umiejętności:

-Prezes Zarządu @Stowarzyszenie @JESTEM;

-Dyrektor ds. rozwoju KURP-OFFICE, Łódź;

-Specjalista ds. projektów w Fundacja Akademia Biznesu przygotowanie projektów dotacyjnych;

Ewa Chądzyńska 

Organizator pracy zespołowej, mediator, negocjator, szkoleniowiec, sprzedawca oraz specjalista ds.  finansów osobistych i firmowych.  

Członek Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy. Wpisana na listę: 

  • stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Katowicach  
  • mediatorów w postępowaniach skargowych na brak dostępności w PFRON 
  • do Krajowego Rejestru Mediatorów – otrzymała Certyfikat Kwalifikacji „Prowadzenie Mediacji  Sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” w ramach działań” Skuteczny Wymiar  Sprawiedliwości” . 

Prowadzi mediacje: 

cywilne, gospodarcze, rodzinne, pracownicze, administracyjne, karne.  

Od wielu lat związana ze środowiskiem gospodarczym, poprzez pracę zawodową; posiada  wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców. Początek kariery rozpoczęła  pracując w Sądzie jako kurator sądowy, następnie w szkole jako wychowawca świetlicy aż w końcu  w Banku jako doradca klienta biznesowego.  

Obecnie jest przedsiębiorcą i prowadzi własną działalność gospodarczą.  

Odbywała liczne kursy i szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania czasem  i emocjami, coachingu oraz mediacji i polubownych metod rozwiązywania sporów. Ukończyła szkolenia dotyczące mediacji w  Polskim Centrum Mediacji w Warszawie a także studia podyplomowe „Mediacje i Negocjacje” w Poznaniu oraz „Praktyczne  studia podyplomowe dla mediatorów w sprawach gospodarczych” w Krakowie. 

Odbywała praktyki w pogotowiu opiekuńczym a także wolontariat w ośrodku Pegaz, pracując i prowadząc hipoterapię z  dziećmi. Od wielu lat wyjeżdża na kolonie letnie jako wychowawca grupy.