Konferencja naukowa mediacje

Członkowie SMP na konferencji naukowej w Sandomierzu

7 września 2020 r. w Sandomierzu odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Mediacja i inne konsensualne formy zakończenia postępowania sądowego”. Organizatorem konferencji był Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy” objęło konferencję swoim honorowym patronatem.

Inicjatorem wydarzenia i główną osobą odpowiedzialną za jego organizację był dr Damian Gil, członek zarządu naszego Stowarzyszenia oraz pracownik naukowy UP. SMP reprezentował członek Stowarzyszenia Kamil Marszycki.

Konferencję otworzył dr Damian Gil. Następnie Kamil Marszycki, przywitał gości w imieniu swoim i Stowarzyszenia oraz odczytał zebranym list prezes zarządu SMP Elżbiety Damm.

Konferencja została podzielona na sesję wprowadzającą, panel cywilny oraz panel karny. Po każdej z części możliwa była swobodna dyskusja między uczestnikami. Ze względu na epidemię koronawirusa część uczestników łączyła się poprzez środku komunikacji elektronicznej. Pozostałych uczestników obowiązywały wymogi reżimu sanitarnego.

W trakcie sesji wprowadzającej dr Damian Gil wygłosił referat pt. Mocne i słabe strony mediacji w polskim systemie prawnym, w którym przedstawił zgromadzonym ogólny zarys mediacji w różnych obszarach życia społecznego.

W panelu cywilnym Kamil Marszycki przedstawił filozoficzno-prawną analizę przepisów o mediacji w procedurze cywilnej, wygłaszając referat pt. Realizacja naczelnych zasad mediacji w Kodeksie postępowania cywilnego.

Na konferencji wystąpili pracownicy naukowi i studenci wielu uczelni, a także przedstawiciele biznesu i wymiaru sprawiedliwości.

Konferencję zakończył dr Damian Gil, któremu zgromadzeni podziękowali za sprawną organizację konferencji w trudnych warunkach reżimu sanitarnego.

Zdjęcia opublikowane dzięki uprzejmości dr Damiana Gila.

Pełen program konferencji:

Sandomierz, 7 września 2020 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Mediacja i inne konsensualne formy zakończenia postępowania sądowego

Miejsce Konferencji – ul Mariacka 9 (Budynek Kurii/Instytutu Teologicznego w Sandomierzu)

P r o g r a m   K o n f e r e n c j i

10:15 – 10:45 – Rejestracja uczestników (parter – obok Sali Papieskiej)

10:45 – Przywitanie uczestników – dr Damian Gil (IPAiE UP Kraków – inicjator konferencji),

Wystąpienia przedstawicieli organizatorów

Wystąpienia zaproszonych gości – Członek Stowarzyszenia – Mediatorzy Polscy  – mgr Kamil Marszycki

Otwarcie konferencji

Sesja wprowadzająca (Sala Papieska)

Przewodniczy – mgr Bartosz Kozioł (KUL)

11:00 – 11:15 –  dr Damian Gil (UP Kraków) Mocne i słabe strony mediacji w polskim systemie prawnym

11:15 – 11:30 – mgr Katarzyna Oberda  (UJK) –  Funkcje mediatora w procesie mediacji

11:30 – 11:45 – Dyskusja

Panel II – Cywilny (Sala Papieska)

Przewodniczy –  dr Paweł Czarnecki (UJ)

11:45 – 12:00 – dr Adam Pązik (UP Kraków), Przyczyny uznania ugody sądowej za niedopuszczalną w świetle orzecznictwa sądów powszechnych

12:00 – 12:15 – dr Aleksandra Budniak-Rogala (U. Wroc.) – Posiedzenie przygotowawcze jako konsensualna forma zakończenia postępowania cywilnego

12:15 – 12:30 – Dominik Wójcik (UP Kraków) –Tendencje w promowaniu mediacji cywilnej w Polsce

12:30-12:45 – Kacper Cholewa (UP Kraków) – Mediacja w sprawach rodzinnych, istotne narzędzie czy utopia?

12:45-13:00 – Patryk Chmielarz  (UP Kraków) – Przeszkody na drodze ugodowego likwidowania sporów w sprawach cywilnych

13:00 – 13:15 – lic. Liliana Podwika (UP Kraków) – Dylematy moralne w pracy mediatora. Czy postępowanie sądowe zakończone ugodą jest zawsze sukcesem mediacyjnym?

13:15 – 13:30 – mgr Kamil Marszycki (Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy) – Realizacja naczelnych zasad mediacji w Kodeksie postępowania cywilnego.

13:30 – 13:45 – Aleksandra Garbacz (UP Kraków) Małoletni w obliczu mediacji – analiza w ujęciu prawnym i psychologicznym

13:45 – 14:00 – dr Małgorzata Maliszewska (AFi B Vistula)  – Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów ze szkód transportowych jako metody zmniejszenia kosztów zakładu ubezpieczeń

14:00-14:30 – Dyskusja

14:30 – 15:00 – Obiad

Panel III – KARNY (Sala Papieska)

Przewodniczy – dr Adam Pązik (UP Kraków)

15:00 – 15:15 – dr Wioletta Niemiec (UG) –  Sprzeciw pokrzywdzonego na skazanie bez rozprawy jako warunkowa czynność karnoprocesowa

15:15 – 15:30 – dr Paweł Czarnecki (UJ) – Koszty procesowe mediacji jako nieefektywnego sposobu konsensualnego rozpoznania sprawy

15:30 – 15:45 –  dr Magdalena Zamroczyńska (UM Poznań) – Porozumienia karnoprocesowe jako sposób na zagubioną szybkość procesu karnego

15:45 – 16:00 – dr Jarosław Kasiński (UŁ) Mediacja a szybkość procesu karnego

16:00 -16:15 – Kinga Chrobak, Wiktoria Gadziała (UP Kraków) – Mediacja w postępowaniu z oskarżenia prywatnego jako lepsza droga do ugodowego zakończenia postępowania

16:15-16:30 – dr Piotr Misztal (UŁ) Ochrona prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego a konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k., art. 338a k.p.k., art. 387 k.p.k.

16:30-16:45 – Wiktoria Burek (UP Kraków) – Wpływ instytucji porozumienia procesowego z art. 335 k.p.k. na przebieg procesu karnego

16:45-17:00 – dr Jakub Kosowski (UMCS) Zabezpieczenie praw pokrzywdzonego w kontekście stosowania konsensualnych sposobów zakończenia postępowania

17:00 -17:15 – mgr Damian Bar (UR, SR w Jarosławiu) – Zakres dopuszczalnej ingerencji organu procesowego w treść wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze (art. 338a i 387 k.p.k.). Postulaty de lege lata i de lege ferenda)

17:15-17:45 – Dyskusja

Podsumowanie konferencji – dr Damian Gil

Kamil Marszycki

Współpracuje ze Stowarzyszeniem "Mediatorzy Polscy". Absolwent studiów podyplomowych Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Kocha przyrodę, książki i muzykę. Pisze poezję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *