PRAWO DO MEDIACJI – WPIS W STATUCIE SZKOŁY

W związku z najnowszymi zmianami (stan prawny na dzień 31.01.2018r.) wprowadzonymi do ustawodawstwa polskiego, prawo oświatowe rekomenduje wpisanie ?prawa do mediacji? w dokumentach i zapisach precyzujących prawa ucznia/uczniów, nauczycieli/nauczycieli i rodzica/rodziców – w STATUCIE SZKOŁY jako pożądany aspekt dotyczący możliwości stosowania mediacji w placówkach oświatowych.

Powyższa zmiana została sprecyzowana w :

*Uchwała w sprawie uchwalenia statutu na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

*Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

*Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół z dnia 17 czerwca 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 895)

Poniżej przedstawiamy sugestie kuratorium oświaty w Rzeszowie w zakresie przykładowych zapisów ujętych w statucie szkoły pod postacią dwóch przykładowych wzorów:

http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/mediacje/przykladowe-zapisy-dotyczace-mediacji-w-statutach-szkol/

mediacja-szkolna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *