Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

Dnia 20 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym Dz.U. 2016 poz. 921, w którym ustalone są nowe stawki wynagrodzenia dla mediatorów za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Warto się z nimi zapoznać.

Aktualnie obowiązują następujące stawki:
1. w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie
mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego;
2. w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa
niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie
150 złotych, a za każde kolejne ? 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
3. Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem
mediacji na pokrycie kosztów:
1) przejazdów ? w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej;
2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej
70 złotych za jedno posiedzenie;
3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
4. W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości
nieprzekraczającej 70 złotych.

Treść rozporządzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *