Sprawozdanie z ogólnopolskiej Konferencji „Mediacja administracyjna. Prawo a praktyka”

W dniu 20 kwietnia 2023r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Kancelarią Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna oraz Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA UAM, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Mediacja administracyjna. Prawo a praktyka. Konferencja była kolejną z organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UAM możliwości wymiany myśli i doświadczeń w kwestiach dotyczących tej alternatywnej metody rozwiązywania sporów, a także okazją do spotkań przedstawicieli nauki i praktyków. Do udziału zaproszono przedstawicieli nauki, m.in. panią prof. UŁ dr hab. Joannę Wegner z Uniwersytetu Łódzkiego oraz panią prof. UWr dr hab. Magdalenę Tabernacką z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Bartłomieja Chludzińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także praktyków w tym mediatorów. Do aktywnego udziału w Konferencji zaproszeni zostali również przedstawiciele zawodów prawniczych, a także pracownicy administracji prowadzący postępowania administracyjne. Konferencja została objęta patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Poznańskiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Merytoryczną część konferencji otworzyło wystąpienie dr Bartłomieja Chludzińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zatytułowane „Zasady prowadzenia mediacji w sprawach administracyjnych”. W prelekcji wskazano na rozumienie mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym oraz omówiono zasady prowadzenie mediacji odwołując się do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Kolejne wystąpienie zaprezentowała Pani prof. UWr dr hab. Magdalena Tabernacka z Uniwersytetu Wrocławskiego zgodnie z tytułem wystąpienia, tj. Czyj obowiązek, a czyje uprawnienie? Zakres i charakter konsekwencji prawnych regulacji dotyczących mediacji w postępowaniu administracyjnym wskazano na płaszczyzny  konfliktów w administracji publicznej, których jesteśmy świadkami, a które są wypadkową różnego rodzaju przyczyn. Omówiono zakres zdolności ugodowej i mediacyjnej podmiotów sfery publicznej, a także czynniki wpływające na zdolność ugodową podmiotów sfery publicznej oraz zasady wpływu stron mediacji na wybór mediatora w postępowaniu administracyjnym. 

Z kolei Pani prof. UŁ dr hab. Joanna Wegner z Uniwersytetu Łódzkiego w wystąpieniu zwróciła uwagę na praktyczną stronę procedury mediacyjnej w postępowaniu administracyjnym. Omówione zostały przykłady wyroków sądów administracyjnych i krytycznie odniosła się do powszechnej procedury nie kierowania spraw do mediacji w oparciu o art. 96a § 1 i § 2 k.p.a. zgodnie, z którym organ może, ale nie musi skierować sprawy do mediacji, gdyż jest ona dobrowolna. 

Ostatnia z prelekcji, wygłoszona przez Pana prof. UAM dr. hab. Krystiana Ziemskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nt. Dopuszczalnego zakresu mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym oscylowała wokół dopuszczalność wykorzystania instytucji mediacji w ramach dyrektywy wyznaczonej w treści zasady polubownego załatwiania spraw. Zwrócono uwagę, iż precyzyjne określenie, czy w danej sprawie możliwe jest prowadzenie mediacji stanowi kwestię podstawową, organy administracji publicznej bezwzględnie związane są prawem, działając na jego podstawie i w jego granicach. 

Konferencję zamknął panel dyskusyjny, w trakcie którego zaproszeni eksperci dzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami z zakresu prowadzenia mediacji, sposobami zachęcania sędziów mniej otwartych na mediację do tej formy rozwiązywania sporów, 

W konferencji aktywny udział brali słuchacze, którzy komentowali wystąpienia, zadawali pytania, a także wymieniali się uwagami w zakresie poruszanych zagadnień.

Sprawozdanie przygotowała Agata Szwech