Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy w okresie od 5.09.2022r. do 14.10.2022r. przeprowadziło cykl czterdziestogodzinnych szkoleń dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z zakresu mediacji rodzinnych. Warsztaty dedykowane były dla pięciu grup pracowników, którzy realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  W szkoleniu wzięło udział 96 uczestniczek oraz uczestników w łącznym wymiarze 200 godzin w ramach projektu realizowanego przez ROPS w Poznaniu pt. Partnerstwo dla rodziny.  Wykłady przeprowadzili członkowie SMP: Anna Sikora oraz Tomasz Stępień przy wsparciu merytorycznym Elżbiety Damm.