W dniach od 13 do 17 września 2021r. na zlecenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu zostało przeprowadzone szkolenie bazowe z mediacji.

Celem szkolenia uwzględniały zdobycie wiedzy umiejętności i kompetencji społecznych:


W wyniku procesu kształcenia uczestnicy poznali:

– techniki komunikacji w mediacji,
– etapy mediacji,
– uregulowania prawne mediacji,
– zasady ogólne mediacji

Zdobyli następujące umiejętności:

– charakteryzacja etapów mediacji,
– wskazania i przeciwwskazania do mediacji,
– prowadzenie spotkań mediacyjnych,
– konstrukcja ugód,
– sporządzanie dokumentacji do sądów
– współpraca z pełnomocnikami stron,

oraz kompetencje społeczne:

– potrafią nawiązać współpracę w zakresie działań mediacyjnych
– dostosowują swoje zachowanie do zmian zachodzących w mediacjach,
– potrafią dostosować zakres działania adekwatnie do rodzaju zlecenia.

Plan nauczania z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej był następujący:

Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.

Mediacja – czym jest a czym nie jest? Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów.

Narzędzia pracy mediatora.

Mediacja w praktyce i uregulowania prawne.


KLUCZOWE PUNKTY SZKOLENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.
1. Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania.
2. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
3. Techniki komunikacji w mediacji.
4. Trening umiejętności.


Mediacja – czym jest a czym nie jest? Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów.
1. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.
2. Mediacja a inne sposoby zarządzania konfliktami – analiza porównawcza.
3. Elementy teorii negocjacji – techniki wywierania wpływu w procesie mediacji.
4. Zasady ogólne mediacji i rola mediatora w praktyce.
5. Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.
6. Etyka w pracy mediatora. Droga zawodowa mediatora – od wiedzy teoretycznej do praktyki.
7. Ćwiczenia warsztatowe

Narzędzia pracy mediatora.
1. Czym i jak pracuje mediator?
2. Monolog mediatora.
3. Ćwiczenia symulacyjne – opracowanie własnego monologu mediatora.
4. Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania.
5. Techniki komunikacji w planowaniu i prowadzeniu spotkania mediacyjnego.
6. Etapy mediacji.
7. Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne.
8. Trening umiejętności.

Mediacja w praktyce i uregulowania prawne.
1. Uregulowania prawne mediacji.
2. Zasady konstruowania ugód – prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
3. Sporządzanie dokumentacji do sądów, współpraca z pełnomocnikami stron – ćwiczenia praktyczne.
4. Ćwiczenia praktyczne – symulacje procesu mediacyjnego.
5. Standardy prowadzenia mediacji obowiązujące w Stowarzyszeniu Mediatorzy Polscy.

Wykaz literatury:


Szkolenie zostało zakończone egzaminem wewnętrznym w celu uzyskania zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (jt. Dz. U z 2019 r. poz. 652). Do wydanego w tej formie zaświadczenia wydany będzie oddzielnie suplement oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia opracowanego przez instytucję szkoleniową.

Liczba godzin zegarowych: 40.

Szkolenie przeprowadziła: Elżbieta Damm.

Obraz Photo Mix z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *