W dniu 1 czerwca 2017 r. wchodzą nowe przepisy na temat mediacji w prawie administracyjnym. Przedmiotowe przepisy reguluje ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935). Nowelizacja ustawy przewiduje wiele zmian co do mediacji w administracji, Ustawodawca dodał odrębny Rozdział 5A, który zawiera szczegółowe objaśnienia co do stosowania mediacji  w administracji. Poniżej zamieszczamy nowe przepisy ustawy:

Art. 96a [Przedmiot mediacji i jej cel, uczestnicy]

1) organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo

2) strony postępowania.

Art. 96b [Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji]

1) wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji,

2) wybranie mediatora

– w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Art. 96c [Skutki niewyrażenia zgody] Mediacji nie przeprowadza się w przypadku niewyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji w terminie, o którym mowa w art. 96b § 3.

Art. 96d [Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji]

Art. 96e [Postanowienie o zakończeniu mediacji]

Art. 96f [Mediator]

Art. 96g [Zasada zachowania bezstronności]

Art. 96h [Przekazanie danych uczestników mediacji] Organ administracji publicznej niezwłocznie przekazuje mediatorowi dane kontaktowe uczestników mediacji oraz ich pełnomocników, w szczególności numery telefonów i adresy poczty elektronicznej, jeżeli je posiada.

Art. 96i [Zapoznanie się z aktami sprawy] Mediator zapoznaje się z aktami sprawy

i ma prawo sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, chyba że uczestnik mediacji
w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.

Art. 96j [Niejawność mediacji]

Art. 96k [Pomoc w formułowaniu propozycji ugodowych] Mediator prowadzi mediację, dążąc do polubownego rozwiązania sporu, w tym przez wspieranie uczestników mediacji

w formułowaniu przez nich propozycji ugodowych.

Art. 96l [Wynagrodzenie, koszty]

Art. 96m [Protokół z mediacji]

1) czas i miejsce przeprowadzenia mediacji;

2) imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy (siedziby) uczestników mediacji;

3) imię i nazwisko oraz adres mediatora;

4) dokonane ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy;

5) podpis mediatora oraz uczestników mediacji, a jeżeli którykolwiek z uczestników mediacji nie może podpisać protokołu, wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

Art. 96n [Zasada związania organu ustaleniami protokołu]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *