MEDIACJE GOSPODARCZE

MEDIACJE GOSPODARCZE

Przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarczą czy rolniczą na własny rachunek niejednokrotnie narażeni są na liczne trudności, którym jako właściciele firm muszą stawiać czoła. Stoją oni na najwyższym szczeblu straży w takich aspektach jak płynność finansowa przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami ludzkimi, dbanie o pozytywny wizerunek firmy, zabieganie o poprawne relacje z kontrahentami równolegle dbając asertywnie o własny interes. Nieuniknione są zatem mniejsze bądź większe trudności, natomiast te na tle finansowym są jednymi z tych, które są najbardziej stresogenne.

Zatem mediacje gospodarcze obejmują swym zakresem wszelkie konflikty lub rozbieżności interesów powstałe pomiędzy partnerami biznesowymi, którzy są w danej kwestii zależni od siebie. Istotną cechą sporu – niewątpliwie negatywną –  jest fakt, iż psuje on korzystne dla obu przedsiębiorców warunki współpracy być może budowane przez wiele lat, a być może takie, które mogą w przyszłości zaowocować prężnym rozwojem firmy.

Dlatego mediacja wychodzi naprzeciw trudnościom powstałym w momencie gdy relacja partnerów biznesowych zostaje załamana, a sami zainteresowani w efekcie nawarstwionych emocji lub braku kontaktu nie potrafią lub nie mogą dojść do konsensusu. Wspomaga ona i usprawnia dzięki bezstronnemu i naturalnemu mediatorowi niezbędne w tym kluczowym momencie rozmowy, które są potrzebne do prowadzenia dalszej współpracy, bądź jej uczciwego zakończenia z zachowaniem pozytywnego wizerunku firmy.

Biorąc pod uwagę specyfikę prawa gospodarczego mediacja jest niezwykle elastycznym procesem, który oferuje szeroką gamę nieszablonowych rozwiązań, które umożliwiają pełną kontrolę stron nad dążeniem do osiągnięcia satysfakcjonujących warunków końcowych. Wszystko to odbywa się w atmosferze poufności, gdzie wszelkie ujawnione informacje uzyskują klauzulę poufności co jest niewątpliwie istotne dla stron w kontekście tajemnic przedsiębiorstwa.

Ważnym aspektem mediacji jest również jej skuteczność pod kątem formalnym. Z uwagi na to, że podjęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia terminów, a zakończona ugodą i zatwierdzona przez sąd ma moc równą ugodzie sądowej, co czyni z niej tytuł wykonawczy uprawniający do przeprowadzenia egzekucji.

Wartym uwagi argumentem przy rozwiązywaniu sporów finansowych poprzez mediację jest również aspekt finansowy. Jest to bowiem zdecydowanie tańsza metoda w stosunku do postępowań toczących się przed sądem.

Główne przyczyny wszczynające mediację gospodarczą:

  • spory powstałe przy dochodzeniu wierzytelności od kontrahentów
  • spory o zapłatę z tytuły wykonywanych umów
  • spory dotyczące zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów
  • spory o ustalenie odszkodowań
  • spory o ustalenie roszczeń wspólników i akcjonariuszy
  • spory w sprawach budowlanych
  • spory związane z fuzjami, przejęciami lub sprzedażą przedsiębiorstwa
  • spory w postępowaniach upadłościowych lub naprawczych
  • spory powstałe wewnątrz kadry zarządzającej