RODZAJE MEDIACJI

Podział mediacji można klasyfikować w różnych aspektach. Te, które uznawane są za najbardziej istotne wyjaśniamy poniżej.

  • w aspekcie prawnym:

– mediacje cywilne (spory sąsiedzkie; roszczenia o zapłatę; spory między instytucjami, a petentami jak również pomiędzy przedsiębiorcami oraz klientami, spory dotyczące podziału majątku dorobkowego oraz wszelkie inne spory mogące być przedmiotem wniesionej sprawy do Sądu Cywilnego)

– mediacje gospodarcze (spory pomiędzy podmiotami gospodarczymi odnoszące sie np. do naruszania bądź niewłaściwego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy; spory dotyczące praw autorskich, nieuczciwej konkurencji oraz wszystkie te spory, które właściwość sądową lokują w Sądzie Gospodarczym)

– mediacje karne (spory w których występępuje sprawca postępowania -dorosły albo nieletni- oraz ofiara, która jest poszkodowana w kontekście czynu karalnego)

– mediacje pracownicze (spory występujące w zakładach pracy dotyczące spraw pracowniczych, kadrowych, działowych; spory odszkodowawcze, dotyczące mobbingu, a także te, które składane są na wokandę Sądu Pracy)

– mediacje rodzinne (spory prowadzone między małżonkami (partnerami) na tle okołorozwodowym, rodzicielskim, finansowym, alimentacyjnym, ustalenia kontaktów z dzieckiem – współtworzenie planów wychowawczych, konflikty międzypokoleniowe, etc.)

– mediacje rówieśnicze/szkolne (spory eskalujące w środowiskach szkolnych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych dotyczących relacji wewnętrznych wśród ucznió oraz kadry pracowniczej)

  • w aspekcie wszczęcia mediacji:

– mediacje sądowe – są prowadzone w oparciu o postanowienie wydane przez sąd kierujący sprawę do mediacji

– mediacje pozasądowe – są prowadzone wskutek inicjatywy stron, gdzie to one „na własną rękę” zwracają się do mediatora przed wkroczeniem na drogę sądową 

  •   w aspekcie komunikacji stron:

– mediacje pośrednie – polegają na indywidualnych spotkaniach z mediatorem, który przekazuje naprzemiennie wzajemnie propozycje rozwiązania konfliktu jeśli strony nie potrafią bądź nie chcą (jeszcze) ze sobą rozmawiać

– mediacje bezpośrednie – polagają na spotkaniach wspólnych, na których strony samodzielnie i na bieżąco zarządzają konfliktem oraz wypracowują treść pożądanej ugody

  • w aspekcie modelowego prowadzenia mediacji:

– mediacje facylitatywne (klasyczne) – rolą mediatora jest jedynie wspomaganie stron dążących do uzyskania satysfakcjonującego, obopólnego rozwiązania

– mediacje ewaluatywne (ocenne) – rola mediatora wykracza poza klasyczny zakres kompetencji gdzie subiektywnie ocenia proponowane przez strony rozwiązania