Regulamin nadawania tytułu

HONOROWEGO PARTNERA IDEI MEDIACJI

Nadawany przez Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy

 I. Postanowienia ogólne

 1. Ubiegać się o tytuł może każda jednostka sektora finansów publicznych, prywatni przedsiębiorcy oraz organizacje i instytucje pozarządowe.
 2. Tytuł oznacza iż jednostka, która go uzyskała w swojej codziennej działalności wykazała się aktywnością w zakresie organizacji i uczestnictwa w działaniach na rzecz rozwoju i promocji idei mediacji w Polsce.
 3. Intencją Stowarzyszenia jest wsparcie podmiotu w dążeniu do jak najwyższej jakości działań wspierających mediacje i świadczenia usług w sposób profesjonalny, ekonomiczny i ekologiczny.
 4. Tytuł może nadawać tylko Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy.
 5. Tytułem może posługiwać się tylko podmiot, który uzyskał poświadczony certyfikat wraz ze specyfikacją wystawiony przez Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy.
 6. Głównym Partnerem programu jest Małopolskie Centrum Mediacji powołane przez Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

II. Finansowanie

 1. Uzyskanie tytułu jest bezpłatne i Stowarzyszenie nie pobiera żadnych opłat administracyjnych, manipulacyjnych, ani wpisowych.
 2. Nadanie tytułu jest finansowane ze środków Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy oraz patronów akcji

III. Zgłoszenie kandydatury

 1. Zgłoszenie kandydatury odbywa się w formie pisemnej na jeden z podanych adresów: ul. Lwowska 173, 35-305 Rzeszów; ul. Władysława Orkana 23/11, 20-504 Lublin, ul. Bartosza Głowackiego 2/1, 30-085 Kraków.
 2. Zgłoszenie zawiera wypełniony formularz kandydata.

IV. Wymogi formalne

 1. Podmiot kandydujący działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Warunkiem kandydatury do uzyskania tytułu jest podpisanie Listu Intencyjnego o Współpracy ze Stowarzyszeniem oraz wybranym partnerem stowarzyszenia.
 3. Dzięki temu Stowarzyszenie wspiera rozwój idei mediacji nie tylko poprzez działania edukacyjne
  i akcje społeczne, ale także poprzez tworzenie sieci integracji społecznej między różnymi podmiotami dążąc do efektu synergii społecznej.
 4. Lista partnerów jest opublikowana na stronie Stowarzyszenia (https://mediatorzy-polscy.eu) oraz jest dostępna u Koordynatora projektu.
 5. Podmiot kandydujący nie jest w trakcie likwidacji lub procedurze upadłościowej.

V. Wymogi merytoryczne

 1. Kadra/zespół (przynajmniej 1 os na 10) uzyskała przygotowanie w zakresie mediacji odpowiednich do zakresu prowadzonej działalności i brała czynny udział w jednej z konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o tytuł.
 2. Ponadto podmiot ubiegający się o tytuł zorganizował dla beneficjentów swojej działalności bezpłatne warsztaty, seminarium lub inne działanie na rzecz mediacji.
 3. Ostatnim warunkiem jest udział kadry (a w szczególnych przypadkach także beneficjentów działań podmiotu ubiegającego się o tytuł) w badaniu kompetencji mediacyjnych.

   VI. Wsparcie kandydata

 1. Podmiot ubiegający się o tytuł ma prawo do bezpłatnych konsultacji, superwizji, mentoringu ze strony mediatorów ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich w zależności od potrzeb.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji działań zmierzających do uzyskania tytułu należy zgłaszać koordynatorowi.
 3. Wsparcie w realizacji zapewnia Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy po uprzednim zgłoszeniu potrzeby koordynatorowi.

 VII. Weryfikacja kandydatury

 1. Udokumentowane działania poddane są ocenie Komisji, w skład której wchodzą członkowie Zarządu Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy Oddziału właściwego dla podmiotu ubiegającego się (Rzeszów, Kraków, Lublin) oraz przedstawiciele wybranych partnerów Stowarzyszenia (łącznie: min. 5 osób maks. 7).
 2. Dokumentacja powinna zawierać opis i prezentację podjętych działań.
 3. Kandydat ma prawo konsultacji dokumentacji przed oficjalnym złożeniem.
 4. Dokumentacje należy złożyć nie później niż 11 miesięcy po zgłoszeniu kandydatury.

   VIII. Uzyskanie tytułu

 1. Uzyskanie tytułu oznacza, że podmiot został doceniony i wyróżniony za działalność na rzecz promocji idei mediacji w Polsce.
 2. Podmiot ma prawo do posługiwania się tytułem i umieszczania symboli tytułu na swoich stronach
  i w dokumentach.
 3. Podmiot, który otrzymał tytuł będzie również wskazany na stronie Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy.
 4. Podmiot, który w danym roku otrzymał tytuł może być również promowany podczas wszystkich wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Podmiot, który uzyskał tytuł będzie wskazany na stronie wybranego partnera stowarzyszenia.

 IX.Trwałość tytułu

 1. Uzyskany tytuł nie ulega przedawnieniu pod warunkiem udziału w superwizji i monitoringu po roku od uzyskania tytułu oraz uczestnictwa lub organizacji przynajmniej w jednym wydarzeniu związanym
  z mediacjami w okresie roku od daty uzyskania tytułu (kryterium trwałości)
 2. Spełnienie kryterium trwałości pozwala na bezterminowe posługiwanie się tytułem.
 3. W przypadku nie dotrzymania w/w warunków tytuł ulega przedawnieniu po okresie roku od jego uzyskania.
 4. Podmiot, któremu wygasło prawo do posługiwania się tytułem może ponownie ubiegać się
  o jego nadanie zgodnie ze zwykłą procedurą.
 5. Stowarzyszenie ma prawo odebrać tytuł w przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego i działań godzących w zawód mediatora.