Szkolenie z mediacji oświatowych.

Szkolenie w formie:

?hybrydowej odbędzie się w dniach 16-17. 04. 2024r.,

?on-line odbędzie się w dniach 23- 24. 04. 2024r.

Stacjonarnie- Kraków.

„Masz prawo do mediacji w szkole”- Szkolenie dla nauczycieli

Cele szkolenia: 

Szkolenie ma na celu wyposażenie Uczestników w wiedzę z zakresu mechanizmów komunikacji w mediacji,  powstawania i trwania konfliktów międzyludzkich oraz sposobów na ich konstruktywne rozwiązywanie.  Szkolenie ma głównie formę warsztatową, podczas którego Uczestnicy będą mogli w praktyce  wypracować u siebie skuteczne sposoby komunikacji z trudnym uczniem/rodzicem.

Uczestnicy poznają narzędzia  i techniki pozwalające na zarządzanie emocjami w szkole, kształtujące u nich empatię i  wyrozumiałość wobec uczniów i rodziców. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane również możliwości pracy  profilaktycznej, dzięki której konflikt i obiekcje uczniów będą postrzegane przez nauczycieli  jako szansa  a nie zagrożenie. 

Zakres tematyczny szkolenia

Moduł 1- Rozumienie siebie, ucznia, rodzica  w sytuacjach konfliktowych
Zakres tematyczny Czas realizacji  tematu
1. Psychologiczne koncepcje potrzeb człowieka w kontekście sytuacji  trudnych i traumatycznych. 
a) Podstawy psychologii emocji i motywacji. 
b) Kluczowe potrzeby człowieka wg. Maslowa, 
c) Psychologia relacji uczeń- nauczyciel- rodzic
2. Psychologia konfliktu- jak powstają i narastają konflikty. 
a) Błędy poznawcze.  
b) Zasoby jednostek, doświadczenia, utrwalone sposoby reagowania  w sytuacjach trudnych.  
c) Zaburzenia , choroby, uzależnienia

Praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe.
1h
3. Komunikacja z uczniem 
a) Komponenty konstruktywnej komunikacji werbalnej i  niewerbalnej z klientem. Fakty i mity na temat komunikacji. 
b) Komunikacja w teorii von Thun?a. 
c) Bariery w komunikacji oraz sposoby ich przełamywania. 
d) Dostosowanie komunikacyjne do ucznia. 
e) Narzędzia diagnostyczne w pracy mediatora szkolnego.

Ćwiczenia warsztatowe, studium przypadków.
2h
Łącznie 3h
Moduł 2- Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktu w szkole
Zakres tematyczny Czas realizacji  tematu
1. Zasady mediacji ;
2. Monolog mediatora;
3. Diagnoza konfliktu; 
4. Mediacja szkolna i rówieśnicza ? postępowanie KROK po KROKU;

Praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe.
1h
5. Symulacje mediacji 
6. Standardy mediacji szkolnych i rówieśniczych– wprowadzenie mediacji do szkół. 

Praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe.
2h
Łącznie 6h

Efekty szkolenia: 

Uczestnicy zapoznają się z mechanizmami działania człowieka w sytuacjach konfliktowych i  dowiedzą się jak radzić sobie z  uczniem, rodzicem  w sytuacjach emocjonalnych konfliktów. Uczestnicy  dowiedzą się również jak radzić sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z Klientem, jak szybko i  efektywnie wracać do równowagi emocjonalnej.  

Uczestnik zdobędzie i udoskonali umiejętność rozumienia zachowań innych ludzi, skutecznego  porozumiewania się w sytuacji konfliktowej, konstruktywnego zachowania się w trudnych sytuacjach  interpersonalnych. 

Efektem będzie również wykształcenie i utrwalenie postawy otwartości i szacunku wobec innych, wzmocnienie poczucia sprawstwa i zdrowej pewności siebie, a także motywacji do pracy nad sobą i odpowiedzialności za relacje z klientami.  

Czas trwania: 

6 h dydaktycznych  

Inwestycja:  

290 zł. od  osoby / dla nauczycieli / wersja on-line

490 zł. od osoby / dla nauczycieli/ wersja stacjonarna

Metody pracy:

Mini wykład 

Case study  

Dyskusja  

Praca w grupach  

Trening umiejętności na forum 

Scenki sytuacyjne  

Drama  

Forma zajęć: 

Stacjonarnie. Praca w grupie 12 osobowej.  

Zapisy drogą telefoniczną: 791 397 014 lub adres e-mail: kontakt@mediatorzy-polscy.eu

Trener:     Elżbieta Damm

Mediator, Prawnik, Trener, Wykładowca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie.

Lider zespołu, koordynator, inicjator projektów z zakresu negocjacji i mediacji. Jest specjalistą w zakresie zagadnień związanych z interpretacją i zastosowaniem aktów prawnych w praktyce. 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z grupą  szczególnie rozwojową metodą dramy  jako trener i wykładowca.

Posiada ponad 10 letni staż w pracy jako mediator sądowy, przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań mediacyjnych na zlecenie sądów, Komisji Nadzoru Finansowego, PFRON,  zawarła kilkaset ugód pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Zajmuje się również projektowaniem i organizacją konferencji związanych z promocją oraz rozwojem mediacji w Polsce. Prowadzi warsztaty mediacyjne, przygotowujące członków stowarzyszenia do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych, weryfikuje i udziela rekomendacji przyszłym mediatorom.

Współpracuje z NGOs, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, międzynarodowymi,  z samorządami, szkołami podstawowymi, średnimi oraz z uczelniami wyższymi.

Specjalizuje się również  w pracy grupowej z zakresu  wykorzystywania potencjału jednostek w zespole, budowania zespołów, treningach umiejętności  psychospołecznych, komunikacji interpersonalnej, zarządzania konfliktami.

Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli i uczniów:

Cykl angażujących warsztatów
MEDIACJE SZKOLNE W PRAKTYCE ZDALNEJ

 1. „Metodyka mediacji szkolnych – narzędzia do wizualizacji”
 2. „Metodyka mediacji szkolnych – praktyczne narzędzia do pracy on-line”
 3. „Elementy dramy w pracy mediatora szkolnego – narzędzia”

Trochę tak lub zdecydowanie tak? Wierzę, że te warsztaty są dla Ciebie. Pracując zdalnie i ucząc innych również możesz być kreatywnym i inspirującym człowiekiem.
Będziesz częścią społeczności, dla której zaangażowana praca ma sens, potrafi współdziałać z innymi i wie, jak to zrobić on-line. Działajmy razem!

Cele warsztatów: 
Cykl warsztatów ma na celu wyposażenie Uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystania różnorodnych narzędzi do wprowadzania i realizacji mediacji szkolnych w sytuacjach konfliktowych i trudnych wychowawczo.
Narzędzia można wykorzystywać także w celu kształtowania i rozwijania kompetencji społecznych, komunikacyjnych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  

Spotkania mają  formę warsztatową, podczas których Uczestnicy będą mogli w praktyce  wypracować u siebie skuteczne sposoby pracy mediacyjnej z uczniem/ dzieckiem, również w sytuacji pracy zdalnej. Uczestnicy poznają narzędzia i techniki pozwalające na zarządzanie emocjami i konfliktem w przestrzeni szkoły, kształtujące empatię i
wyrozumiałość wobec innych. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane również możliwości pracy  profilaktycznej, dzięki której konflikt i opór będą postrzegane jako szansa a nie zagrożenie. 
Zapraszam Cię do udziału w cyklu warsztatów lub wyboru dowolnego, który Cię interesuje. Wybierając cały cykl otrzymasz dodatkowe narzędzia wysłane pocztą oraz godzinę superwizji pracy mediacyjnej (wartość 200zł/45min) – gratis.

Program warsztatów:

 1. „Metodyka mediacji szkolnych – narzędzia do wizualizacji
  Podczas tego warsztatu zapoznasz się z różnymi narzędziami i aplikacjami do pracy stacjonarnej i zdalnej. Narzędzia te pomogą prowadzić zajęcia zarówno wprowadzające tematykę konfliktów i mediacji, jak i prowadzenie mediacji szkolnych. Można je wykorzystywać także w trakcie szkolenia mediatorów rówieśniczych. Wizualizacja to technika ułatwiająca refleksję, rozmowę i pracę nad sytuacjami trudnymi, jak i rozwijającymi.
 2. Metodyka mediacji szkolnych – praktyczne narzędzia do pracy on-line
  Ten warsztat zaprasza do skonstruowania angażującego scenariusza zajęć z wykorzystaniem ciekawych, twórczych, a nawet zabawnych aplikacji, kart pracy i ćwiczeń, które angażują nie tylko ?oczy?, ale całe ciało, umysł i ducha. Wybrane narzędzia dotyczą trzech obszarów działań mediacyjnych: diagnoza, komunikacja i interwencja. Warsztat
  umożliwia budowanie relacji i pracę w zespołach, jak i indywidualną z wykorzystaniem zaproponowanych narzędzi.
 3. „Elementy dramy w pracy mediatora szkolnego – narzędzia
  Przeżywanie i doświadczanie, to najsilniejsze narzędzia uczenia się i poznawania świata.
  Drama pozwala wejść w świat realny, korzystając z sytuacji metod teatralnych, dotykających sytuacji realnych, ważnych, wymagających rozwiązania. Ten warsztat jest zaproszeniem do korzystania z technik i narzędzi dramowych znanych między innymi z Teatru Forum. Na
  warsztatach doświadczymy symulacji sytuacji mediacyjnych z wykorzystaniem wybranych elementów dramy.

Czas trwania:
Każdy warsztat trwa 3h (4×45 min.)

Kiedy?:
Warsztat 1: 15 luty; 22 luty.
Warsztat 2: 17 luty; 25 luty.
Warsztat 3: 19 luty; 26 luty.

Wartość:
Koszt pojedynczego warsztatu: 220 zł
Koszt trzech warsztatów: 590 zł