Szkolenia stacjonarne

Szkolenie Bazowe:

MEDIACJA

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Uczestnicy poznają procedury, narzędzia i techniki warsztatu pracy mediatora.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą mediatora oraz tematyką zarządzania konfliktami.

Zajęcia będą odbywały się głównie w formie warsztatowej z elementami wykładów. Stawiamy przede wszystkim na umiejętności! W treściach szkolenia uwzględniamy także oczekiwania sędziów, z którymi współpracujemy na rzecz rozwoju mediacji. Program obejmuje 20 godzin rozszerzenia ponad 40 godzin standardowych.

 Zakres tematyczny szkolenia bazowego z zakresu mediacji:

 1. Wiedza na temat psychologii konfliktu i sposobów jego rozwiązywania.
 2. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Techniki komunikacji w mediacji. Metody pracy z oporem.
 3. Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów.
 4. Elementy teorii negocjacji – techniki wywierania wpływu w procesie mediacji.
 5. Zasady mediacji i rola mediatora w praktyce.
 6. Monolog mediatora – zagadnienia teoretyczne oraz trening umiejętności.
 7. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.
 8. Uregulowania prawne mediacji.
 9. Etyka w pracy mediatora.
 10. Droga zawodowa mediatora – od wiedzy teoretycznej do praktyki.
 11. Standardy prowadzenia mediacji obowiązujące w Stowarzyszeniu “Mediatorzy Polscy”.

Zajęcia będą odbywały się głównie w formie warsztatowej z elementami wykładów. Stawiamy przede wszystkim na umiejętności!

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji.

Program i harmonogram szkolenia:

Sesja I Konflikt – czym jest i jak sobie z nim radzić?

Dzień 1: godziny 9.00-17.00

Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.

 1. Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania.
 2. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
 3. Techniki komunikacji w mediacji.
 4. Trening umiejętności.

Sesja II  Czym są mediacje i jaka jest rola mediatora w procesie mediacji.

Dzień 2:  godziny 9.00-17.00

Mediacja – czym jest a czym nie jest? Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów.

 1. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.
 2. Mediacja a inne sposoby zarządzania konfliktami – analiza porównawcza.
 3. Elementy teorii negocjacji – techniki wywierania wpływu w procesie mediacji.
 4. Zasady ogólne mediacji i rola mediatora w praktyce.
 5. Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.
 6. Etyka w pracy mediatora. Droga zawodowa mediatora – od wiedzy teoretycznej do praktyki.
 7. Ćwiczenia warsztatowe.

Sesja III Narzędzia pracy mediatora.

Dzień 3:  godziny 9.00-17.00

 1. Czym i jak pracuje mediator?
 2. Monolog mediatora.
 3. Ćwiczenia symulacyjne – opracowanie własnego monologu mediatora.
 4. Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania.
 5. Techniki komunikacji w planowaniu i prowadzeniu spotkania mediacyjnego.
 6. Etapy mediacji.
 7. Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne.
 8. Trening umiejętności.

Sesja IV Mediacja w praktyce i uregulowania prawne.

Dzień 4:  godziny 9.00-17.00

 1. Uregulowania prawne mediacji.
 2. Zasady konstruowania ugód – prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
 3. Sporządzanie dokumentacji do sądów, współpraca z pełnomocnikami stron – ćwiczenia praktyczne.
 4. Ćwiczenia praktyczne – symulacje procesu mediacyjnego.
 5. Standardy prowadzenia mediacji obowiązujące w Stowarzyszeniu “Mediatorzy Polscy”.

Metody pracy:

 • Wykład
 • Metody poglądowe – filmy, studium przypadku, zapisy rozmów, dokumenty,
 • Ćwiczenia symulacyjne
 • Ćwiczenia warsztatowe
 • Studium przypadku – praca w grupach,
 • Praca własna, e-learning

Zgłoszenia:

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres: mediatorzypolscy@gmail.com

Więcej informacji prosimy kierować na powyższy adres e-mail, drogą telefoniczną: 791 397 014 bądź poprzez formularz kontaktowy (dostępny na dole strony)

Catering i materiały biurowe:

Zapewniamy przerwę kawową (kawa, herbata, ciastka, owoce) oraz materiały biurowe. Uczestnicy otrzymują również skrypt szkoleniowy. 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu:

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczną Uczestników szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu warunków zaliczenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z zasadami MEN.