Szkolenia stacjonarne

Szkolenie Bazowe:

MEDIACJE & ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Uczestnicy poznają procedury, narzędzia i techniki warsztatu pracy mediatora.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą mediatora oraz tematyką zarządzania konfliktami.

Zajęcia będą odbywały się głównie w formie warsztatowej z elementami wykładów. Stawiamy przede wszystkim na umiejętności! W treściach szkolenia uwzględniamy także oczekiwania sędziów, z którymi współpracujemy na rzecz rozwoju mediacji. Program obejmuje ponad 45 godzin zegarowych.

 Zakres tematyczny szkolenia bazowego z zakresu mediacji:

 1. Wiedza na temat psychologii konfliktu i sposobów jego rozwiązywania.
 2. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Techniki komunikacji w mediacji. Metody pracy z oporem.
 3. Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów.
 4. Elementy teorii negocjacji – techniki wywierania wpływu w procesie mediacji.
 5. Zasady mediacji i rola mediatora w praktyce.
 6. Monolog mediatora – zagadnienia teoretyczne oraz trening umiejętności.
 7. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.
 8. Uregulowania prawne mediacji.
 9. Etyka w pracy mediatora.
 10. Droga zawodowa mediatora – od wiedzy teoretycznej do praktyki.
 11. Standardy prowadzenia mediacji obowiązujące w Stowarzyszeniu „Mediatorzy Polscy”.

Zajęcia będą odbywały się głównie w formie warsztatowej z elementami wykładów. Stawiamy przede wszystkim na umiejętności!

Aktualne terminy:

 1. Szkolenia stacjonarne w Lublinie w trybie dziennym: poniedziałek ? czwartek (4 dni) w godzinach 9.00 ? 17.00 (łącznie 30h) + spotkanie podsumowujące z mentoringiem online + e-learning (15h)
  10.01 ? 13.01.2022 r.
 2. Szkolenia stacjonarne w Lublinie w trybie weekendowym: sobota – niedziela (4 dni) w godzinach 9.00 ? 17.00 (łącznie 30h) + spotkanie podsumowujące z mentoringiem online + e-learning (15h) 15-16.01.2022 r. i 22-23.01.2022 r.  

Program i harmonogram szkolenia:

Szkolenie jest podzielone na dwa moduły:

Część 1: Zarządzanie konfliktami

Część II: Prawne i organizacyjne aspekty mediacji

Program szkolenia:

Moduł 1 będzie poświęcony kwestiom psychologicznym i kompetencyjnym w zakresie zarządzania konfliktami w różnych grupach. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat mechanizmów i dynamiki konfliktów oraz umiejętności wykorzystywania praktycznych narzędzi do zmiany stylu komunikacji członków konfliktu.

Moduł 2 jest poświęcony prawnym i organizacyjnym aspektom prowadzenia mediacji. Uczestnicy poznają praktyczne narzędzia i techniki stosowane w zawodzie mediatora.

Moduł 1Psychologiczne i społeczne aspekty konfliktu.

 1. Podstawy psychologii emocji, temperamentu, różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.
 2. Zarządzanie konfliktem. Rodzaje i etapy powstawania i trwania konfliktów.
 3. Dynamika i mechanizmy działające w sytuacjach konfliktowych.
 4. Psychologiczne aspekty sporów, mediacji i negocjacji.
 5. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
 6. Techniki komunikacji i asertywności w mediacji. Trening umiejętności.
 7. Elementy teorii negocjacji i technik wywierania wpływu w procesie mediacji.
 8. Osoba mediatora ? wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.

Moduł 2 – Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia mediacji.

 1. Zasady mediacji i rola mediatora w praktyce.
 2. Monolog mediatora – zagadnienie teoretyczne i trening umiejętności.
 3. Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania.
 4. Etapy mediacji.
 5. Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne.
 6. Wskazania i przeciwskazania do mediacji.
 7. Prawne aspekty prowadzenia mediacji.
 8. Zasady konstruowania ugód ? prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
 9. Sporządzanie dokumentacji do sądów, współpraca z pełnomocnikami stron ? ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie 2 ? modułowe: W tym układzie Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym wybranym module. Udział w dwóch modułach szkoleniach pozwala uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji.

Metody pracy:

 • Wykład
 • Metody poglądowe – filmy, studium przypadku, zapisy rozmów, dokumenty,
 • Ćwiczenia symulacyjne
 • Ćwiczenia warsztatowe
 • Studium przypadku – praca w grupach,
 • Praca własna, e-learning

Inwestycja:
1590 zł

Szkolenie bazowe składa się z:
? 30h zajęć na żywo
? 5h pracy własnej nad dokumentacją własną i spotkanie podsumowujące online
? 10h e-learningu

Zgłoszenia:

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres: mediatorzypolscy@gmail.com

Więcej informacji prosimy kierować na powyższy adres e-mail, drogą telefoniczną: 791 397 014 bądź poprzez formularz kontaktowy (dostępny na dole strony)

Catering i materiały biurowe:

Zapewniamy przerwę kawową (kawa, herbata, ciastka, owoce) oraz materiały biurowe. Uczestnicy otrzymują również skrypt szkoleniowy. 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu:

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczną Uczestników szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu warunków zaliczenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z zasadami MEN.