JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA

Kwestie członkostwa w Stowarzyszeniu reguluje rozdział III statutu Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy.

Członkami SMP mogą być: osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym SMP.

SMP posiada członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych

Członkiem zwyczajnym SMP może być : każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. przedstawi pozytywną opinię przynajmniej dwóch członków SMP,
 3. wpłaci wpisowe na rachunek stowarzyszenia w kwocie ustalonej przez Zarząd SMP.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu SMP.
 5. Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami SMP za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Przepisy ust. 1 i 2 statutu stosuje się odpowiednio.
 6. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego SMP.
 7. Cudzoziemcy mogą być członkami SMP. Przepisy ust. 1 i 2 statutu stosuje się odpowiednio.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia we wszystkich formach działalności SMP,
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków SMP z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym do władz SMP,
 3. zgłaszania postulatów wobec władz SMP oraz oceniania ich działalności,
 4. używania znaków graficznych identyfikujących stowarzyszenie, oznak i legitymacji członkowskich SMP,
 5. otrzymywania od władz SMP pomocy w zakresie realizacji jego statutowych zadań.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. aktywnego uczestniczenia w działalności SMP, dbania o jego rozwój i dobry wizerunek oraz chronienia jego majątku,
 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, Kodeksu etycznego i uchwał władz SMP,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich,
 4. współdziałania w budowie i konserwacji obiektów i urządzeń służących działalności SMP.

Członkiem wspierającym SMP może być: osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów SMP, które akceptują cele działalności Stowarzyszenia oraz deklarują działania zgodne ze statutem Stowarzyszenia.

 1. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do SMP wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.
 2. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności SMP i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzeganiu statutu i uchwał władz SMP.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków SMP osobom szczególnie zasłużonym dla działalności SMP lub realizującym cele statutowe SMP w inny szczególny sposób.

 1. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków SMP, podejmowanej na wniosek Zarządu.

Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach SMP, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Członkostwo w SMP ustaje na skutek:

 1. śmierci członka,
 2. skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały z listy członków Stowarzyszenia, z powodu: niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku po uprzednim upomnieniu, z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz SMP, z powodu niebrania udziału w pracach SMP przez dwa lata, z powodu rażącego bądź uporczywego naruszania zasad Kodeksu etycznego SMP lub działania na szkodę SMP,
 3. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
 4. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków SMP z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SMP lub działania na szkodę SMP.
 5. utraty osobowości prawnej członka wspierającego.
 6. Komisja Etyki SMP przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzenia naruszeń zasad Kodeksu etycznego, o których mowa w ust. 2. W wyniku postępowania sporządza protokół, który przedstawia Zarządowi. Po zapoznaniu się z protokołem Zarząd podejmuje decyzje w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
 7. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 6 przeprowadza się, jeżeli Zarząd poweźmie informację o możliwości naruszenia Zasad Kodeksu etycznego przez członka SMP, w szczególności jeżeli do Zarządu zostanie skierowana w tym zakresie skarga na członka SMP. Zarząd kieruje do Komisji etyki wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka SMP przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego zebrania Członków SMP, którego uchwała jest ostateczna. Walne Zebranie Członków SMP ma 4 miesiące na podjęcie uchwały w przedmiocie uwzględnienia bądź oddalenia odwołania członka SMP.

Deklaracja członkowska