JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA

 

Kwestie członkostwa w Stowarzyszeniu reguluje rozdział III statutu Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy.

Członkiem Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy może zostać:

 1. osoba fizyczna i prawna.
 2. osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

 1. każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  i niepozbawiona praw publicznych, która:

– złoży deklarację członkowską na piśmie,

– przedstawi pozytywną opinię przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
 4. Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniania ich działalności,
 4. używania znaków graficznych identyfikujących stowarzyszenie, oznak i legitymacji członkowskich Stowarzyszenia,
 5. otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w zakresie realizacji jego statutowych zadań.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, dbania o jego rozwój
  i dobry wizerunek oraz chronienia jego majątku,
 2. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich,
 4. współdziałania w budowie i konserwacji obiektów i urządzeń służących działalności Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:

 1. osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną
  w realizacji celów Stowarzyszenia, które akceptują cele działalności Stowarzyszenia oraz deklarują działania zgodne ze statutem Stowarzyszenia.
 2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzeganiu statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe:

 1. nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia lub realizującym cele statutowe Stowarzyszenia
  w inny szczególny sposób.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 3. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podejmowanej na wniosek Zarządu.

Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. śmierci członka,
 2. skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały, z powodu: niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku po uprzednim upomnieniu, z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez dwa lata lub na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
 3. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
 4. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 5. utraty osobowości prawnej członka wspierającego- osobę prawną lub wstrzymania przez członka wspierającego zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała jest ostateczna.

Deklaracja członkowska