Szkolenia online

„Masz prawo do mediacji w szkole”- Szkolenie dla nauczycieli (możliwość szkolenia w formie stacjonarnej)

Cele szkolenia: 

Szkolenie ma na celu wyposażenie Uczestników w wiedzę z zakresu mechanizmów komunikacji w mediacji,  powstawania i trwania konfliktów międzyludzkich oraz sposobów na ich konstruktywne rozwiązywanie.  Szkolenie ma głównie formę warsztatową, podczas którego Uczestnicy będą mogli w praktyce  wypracować u siebie skuteczne sposoby komunikacji z trudnym uczniem/rodzicem.

Uczestnicy poznają narzędzia  i techniki pozwalające na zarządzanie emocjami w szkole, kształtujące u nich empatię i  wyrozumiałość wobec uczniów i rodziców. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane również możliwości pracy  profilaktycznej, dzięki której konflikt i obiekcje uczniów będą postrzegane przez nauczycieli  jako szansa  a nie zagrożenie. 

Zakres tematyczny szkolenia

Moduł 1- Rozumienie siebie, ucznia, rodzica  w sytuacjach konfliktowych
Zakres tematyczny Czas realizacji  tematu
1. Psychologiczne koncepcje potrzeb człowieka w kontekście sytuacji  trudnych i traumatycznych. 
a) Podstawy psychologii emocji i motywacji. 
b) Kluczowe potrzeby człowieka wg. Maslowa, 
c) Psychologia relacji uczeń- nauczyciel- rodzic
2. Psychologia konfliktu ? jak powstają i narastają konflikty. 
a) Błędy poznawcze.  
b) Zasoby jednostek, doświadczenia, utrwalone sposoby reagowania  w sytuacjach trudnych.  
c) Zaburzenia , choroby, uzależnienia
Praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe.
1h
3. Komunikacja z uczniem 
a) Komponenty konstruktywnej komunikacji werbalnej i  niewerbalnej z klientem. Fakty i mity na temat komunikacji. 
b) Komunikacja w teorii von Thun?a. 
c) Bariery w komunikacji oraz sposoby ich przełamywania. 
d) Dostosowanie komunikacyjne do ucznia. 
e) Narzędzia diagnostyczne w pracy mediatora szkolnego. Ćwiczenia warsztatowe, studium przypadków.
2h
Łącznie 3h
Moduł 2- Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktu w szkole
Zakres tematyczny Czas realizacji  tematu
1. Zasady mediacji ;
2. Monolog mediatora;
3. Diagnoza konfliktu; 
4. Mediacja szkolna i rówieśnicza ? postępowanie KROK po KROKU;

Praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe.
1h
5. Symulacje mediacji 
6. Standardy mediacji szkolnych i rówieśniczych ? wprowadzenie mediacji do szkół. Praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe.
2h
Łącznie 6h

Efekty szkolenia: 

Uczestnicy zapoznają się z mechanizmami działania człowieka w sytuacjach konfliktowych i  dowiedzą się jak radzić sobie z  uczniem, rodzicem  w sytuacjach emocjonalnych konfliktów. Uczestnicy  dowiedzą się również jak radzić sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z Klientem, jak szybko i  efektywnie wracać do równowagi emocjonalnej.  

Uczestnik zdobędzie i udoskonali umiejętność rozumienia zachowań innych ludzi, skutecznego  porozumiewania się w sytuacji konfliktowej, konstruktywnego zachowania się w trudnych sytuacjach  interpersonalnych. 

Efektem będzie również wykształcenie i utrwalenie postawy otwartości i szacunku wobec innych, wzmocnienie poczucia sprawstwa i zdrowej pewności siebie, a także motywacji do pracy nad sobą i odpowiedzialności za relacje z klientami.  

Czas trwania: 

6 h dydaktycznych  

Inwestycja:  

290 zł. od  osoby / dla nauczycieli / wersja on-line

490 zł. od osoby / dla nauczycieli/ wersja stacjonarna

Metody pracy:

Mini wykład 

Case study  

Dyskusja  

Praca w grupach  

Trening umiejętności na forum 

Scenki sytuacyjne  

Drama  

Forma zajęć: 

Stacjonarnie. Praca w grupie 12 osobowej.  

Zapisy drogą telefoniczną: 791 397 014 lub adres e-mail: kontakt@mediatorzy-polscy.eu

Trener:     Elżbieta Damm

Mediator, Prawnik, Trener, Wykładowca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy z siedzibą w Rzeszowie.

Lider zespołu, koordynator, inicjator projektów z zakresu negocjacji i mediacji. Jest specjalistą w zakresie zagadnień związanych z interpretacją i zastosowaniem aktów prawnych w praktyce. 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z grupą  szczególnie rozwojową metodą dramy  jako trener i wykładowca.

Posiada ponad 10 letni staż w pracy jako mediator sądowy, przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań mediacyjnych na zlecenie sądów, Komisji Nadzoru Finansowego, PFRON,  zawarła kilkaset ugód pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Zajmuje się również projektowaniem i organizacją konferencji związanych z promocją oraz rozwojem mediacji w Polsce. Prowadzi warsztaty mediacyjne, przygotowujące członków stowarzyszenia do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych, weryfikuje i udziela rekomendacji przyszłym mediatorom.

Współpracuje z NGOs, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, międzynarodowymi,  z samorządami, szkołami podstawowymi, średnimi oraz z uczelniami wyższymi.

Specjalizuje się również  w pracy grupowej z zakresu  wykorzystywania potencjału jednostek w zespole, budowania zespołów, treningach umiejętności  psychospołecznych, komunikacji interpersonalnej, zarządzania konfliktami.

Mediacje & Zarządzanie konfliktem

Szkolenie bazowe – kwalifikacyjne:

Szkolenie 2 – modułowe: W tym układzie Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym wybranym module. Udział w dwóch modułach szkoleniach pozwala uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji.

Formułę szkolenia w formie online oferujemy w dwóch trybach:

?Najbliższe terminy:

??Szkolenie online – dzienne:

I edycja: 3-6.04.2023 r i 13-14.04.2023 r.

II edycja: 9-10.05.2023 r i 16-17.05.2023 r.

??Szkolenie online – weekendowe:

3-4.06.2023 i 10-11.06.2023

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 ? 17.00 (łącznie 30h) + spotkanie podsumowujące z mentoringiem online + e-learning (16h)

Program szkolenia:

??Moduł 1 Będzie poświęcony kwestiom psychologicznym i kompetencyjnym w zakresie zarządzania konfliktami w różnych grupach. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat mechanizmów i dynamiki konfliktów oraz umiejętności wykorzystywania praktycznych narzędzi do zmiany stylu komunikacji członków konfliktu.

??Moduł 2 jest poświęcony prawnym i organizacyjnym aspektom prowadzenia mediacji. Uczestnicy poznają praktyczne narzędzia i techniki stosowane w zawodzie mediatora.

Moduł 1??

Podstawy psychologii emocji, temperamentu, różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.

Zarządzanie konfliktem. Rodzaje i etapy powstawania i trwania konfliktów.

Dynamika i mechanizmy działające w sytuacjach konfliktowych.

Psychologiczne aspekty sporów, mediacji i negocjacji.

Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.

Techniki komunikacji i asertywności w mediacji. Trening umiejętności.

Elementy teorii negocjacji i technik wywierania wpływu w procesie mediacji.

Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.

Moduł 2??

??Zasady mediacji i rola mediatora w praktyce.

??Monolog mediatora ? zagadnienie teoretyczne i trening umiejętności.

??Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania.

??Etapy mediacji.

??Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne.

??Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.

??Prawne aspekty prowadzenia mediacji.

??Zasady konstruowania ugód: prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.

??Sporządzanie dokumentacji do sądów, współpraca z pełnomocnikami stron, ćwiczenia praktyczne.

Inwestycja:

Moduł 1: 949 zł

Moduł 2: 949 zł

Całe szkolenie bazowe: 1898 zł

Szkolenie bazowe składa się z:

?30h zajęć na żywo online

?6h pracy własnej nad dokumentacją własną oraz spotkanie podsumowujące z superwizją

?10h e-learningu z mentoringiem

Bonusowe szkolenie ? Zarządzanie stresem (online 8h)

Łącznie szkolenie składa się z 46h zegarowych.

Zgłoszenia:

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres: ?kontakt@mediatorzy-polscy.eu

Pytania prosimy kierować na powyższy adres e-mail, drogą telefoniczną: ??791 397 014 bądź poprzez formularz kontaktowy (dostępny w zakładce Kontakt)

Potwierdzenie udziału w szkoleniu:

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczną Uczestników szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu warunków zaliczenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z zasadami MEN.