Sprawozdanie ze szkolenia „Diagnoza pedagogiczna”

W dniu 03.07.2023 r. dr Agata Szwech przeprowadziła trzy godzinne szkolenie on-line na temat ?Diagnozy Pedagogicznej dla 25 osób – pracowników Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach.

Diagnoza to jedna z ważniejszych składowych procesu edukacji. Od niej zależy jakość wdrożenia odpowiedniego programu oddziaływań korekcyjnych. Dobrze sformułowana diagnoza jest punktem wyjścia do projektowania oddziaływań, stanowiących rodzaj kontroli procesu wychowania i funkcjonowania jednostki, jednocześnie pozwalającym na ocenę tych oddziaływań i ich korektę. Dzięki kompetencjom diagnostycznym i interwencyjnym nauczyciel ma możliwość spojrzenia na ucznia z perspektywy jego postępów oraz poszukiwania przyczyn problemów, by możliwe było udzielenie odpowiedniego wsparcia i pomocy, żeby zminimalizować niepowodzenia i sytuacje stresowe u dziecka. To od  kompetencji diagnostycznych nauczyciela zależeć będzie jakość poznania uczniów, wyjaśnienie przyczyn problemów oraz właściwy dobór działań pomocowych. 

Harmonogram szkolenia oparty został na zaprezentowaniu założeń teoretycznych, znajomości i umiejętności metodologicznej opracowania i realizacji procesu diagnozowania (warsztat diagnostyczny). Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z czynnościami i etapami postępowania diagnosty. Zwrócono uwagę, że proces diagnostyczny jest formą relacji międzyludzkiej i rządzi się własnymi prawami komunikacyjnymi w interakcji między diagnostą a badanym. Wskazano wskaźniki prawidłowego i pozornego kontaktu diagnostycznego. Podkreślono znaczenie kompetencji diagnostycznych nauczyciela/ pedagoga pozwalających na zbudowanie poprawnej relacji diagnostycznej oraz standardy etyczne postępowania diagnostycznego. 

Podkreślono znaczenie znajomości warsztatu diagnostycznego pedagoga, która jest konieczna do właściwego dokonania diagnozy, która stanowi podstawę planowania i modyfikowania oddziaływań korekcyjnych i kompensacyjnych w pracy edukacyjnej/ wychowawczej. Szeroko zostały omówione najważniejsze metody, techniki i narzędzia stosowane w diagnostyce pedagogicznej z uzasadnieniem ich praktycznego wykorzystania. 

Omówiono środowisko rodzinne jako obszar diagnozy pedagogicznej, stanowiące podstawowe źródło informacji na temat warunków funkcjonowania rodziny i jej oddziaływań wychowawczych. W kontekście diagnostyki pedagogicznej rodziny, omówione zostały podstawowe zasady postępowania rozpoznawczego, wybrane, możliwe do wykorzystania przez pedagoga metody badań oraz specyfika diagnozowania problemu przemocy rodzinnej wobec dziecka. Zwrócono uwagę, iż warsztat diagnostyczny pedagoga to przede wszystkim indywidualne właściwości osobowe (intuicja, wrażliwość), które połączone z umiejętnościami interpretacji i wnioskowania stanowią potencjał diagnostyczny. 

Przedstawiono problematykę przystosowania dziecka do warunków szkolnych w ujęciu diagnostycznym. Zwrócono uwagę na znajomość i umiejętności stosowania standaryzowanych i nie standaryzowanych narzędzi badawczych, które oceniają poziom przystosowania w badanych obszarach. Omówiono narzędzia diagnostyczne do badania kompetencji społecznych dziecka. Omówiono agresji, fobii szkolnej, uzależnienia, ADHD jako wybrane zjawiska problemowego zachowania w szkole oraz narzędzia służące do ich diagnozy. Poznanie sposobu badania wybranych zjawisk problemowego zachowania w szkole ma na celu wzmocnienie działań pedagogów, minimalizowanie stanu bezradności pedagogicznej, by działania nauczycieli nie ograniczały się do skierowania ucznia do poradni na specjalistyczną konsultację z psychologiem lub pedagogiem. 

Dziękujemy dr Agacie Szwech za owocną współpracę oraz oczekujemy na kolejne wspólne projekty szkoleniowe. 

Grafika: https://pixabay.com/photos/a-book-read-relax-meadow-2304389/