Sprawozdanie ze szkolenia pn. „Akcja komunikacja”

W dniach od 16-20.03.2023r. – Marcin Szczerba – trener Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy  przeprowadził dwa jednodniowe szkolenia dla  kilkudziesięciu pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego zatytułowane „Akcja – komunikacja!”. 

Warsztaty były oparte o cztery grupy tematyczne : 

  1. Komunikacja werbalna i niewerbalna
  2. Podstawy psychologii osobowości oraz różnic indywidualnych
  3. Psychologiczne aspekty komunikacji 
  4. Psychologia konfliktu z elementami mediacji

Celem warsztatów poza przedstawieniem podstaw teoretycznych oraz praktycznego przekazania wiedzy za pośrednictwem burzy mózgów, dyskusji kierowanej oraz indywidualnie skonstruowanych ćwiczeń warsztatowych było wzmocnienie relacji pomiędzy pracownikami. 

Podczas warsztatów jednym z najważniejszych elementów było również stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy mogli poczuć się swobodnie w atmosferze wzajemnej akceptacji oraz docenienia. Do  warsztatów dołączono elementy psychodramy oraz psychoedukacji dotyczącej komunikacji interpersonalnej oraz poruszono tematykę psychologii różnic indywidualnych. Ćwiczenia były swoistego rodzaju kolarzem pracy kreatywnej, warsztatami z zakresu psychologii poznawczo-behawioralnej, dialektyczno-behawioralnej oraz treningu umiejętności interpersonalnych.

Podczas warsztatów dostosowywano ilość oraz natężenie przekazywanego materiału do spontanicznie pojawiających się w treści w celu osadzenia merytorycznej części warsztatów w realnych sytuacjach, które wpisują się w charakterystykę wykonywanej przez uczestników pracy.

Pojawił się też element Treningu Umiejętności Społecznych – tematyka TUS-u jest nierozerwalnie złączona z obszarem zarówno psychologii konfliktu jak i kompetencji miękkich. W trakcie spotkań przedstawiono liczne koncepcje psychologiczne, wyniki najciekawszych i najnowszych badań z zakresu komunikacji oraz zaprezentowano metody komunikacji  wieloletnich praktyków. Ćwiczenia warsztatowe były podsumowaniem podgrup tematycznych i miały za zadanie ustrukturyzowanie przekazanej wiedzy oraz oparcie jej na dostępnych uczestnikom fundamentach. 

Za wytężoną pracę zarówno nasz trener jak i koordynatorka projektu otrzymali pozytywne referencje.