KULTURA SZKOŁY OPARTA NA ZAANGAŻOWANIU I RELACJACH – to nie może być projekt!

Misją naszego Stowarzyszenia już od ponad 12 lat jest wspieranie szkół w dążeniu do budowania relacji opartych na porozumieniu i wartościach demokratycznych. W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele projektów i programów dedykowanych uczniom, nauczycielom i rodzicom dzieci, a także mieliśmy zaszczyt patronować takie wielkie projekty współfinansowane ze środków UE, jak „Akademia Mediacji Rówieśniczych”, tudzież „Aktywni z pasją – praca zdalna z młodzieżą w kryzysie emocjonalnym” współfinansowany przez NCBiR. 

Rok 2024 będzie dla nas wyjątkowy pod względem działań realizowanych wspólnie ze szkołami. Dzięki nawiązanej współpracy z wieloma szkołami mamy możliwość wreszcie podejść do tematu mediacji, relacji w szkole i kultury organizacyjnej w placówkach w sposób KOMPLEKSOWY a nie PROJEKTOWY. To bardzo ważne, gdyż jak zaznacza Anna Duda-Machejek (autorka wielu programów edukacyjnych z zakresu mediacji w szkołach) „projekty mają tą główną wadę, że ich efekty najczęściej kończą się z chwilą, kiedy kończy się ich trwanie, ich finansowanie. Tymczasem aby efekty jakiegoś działania mogły przetrwać potrzebna jest zmiana na poziomie całej kultury organizacyjnej i komunikacyjnej, a tego żaden krótki projekt nie zmieni. Do tego potrzebna jest zmiana sposobu myślenia o szkole- o uczniach, nauczycielach i rodzicach w  jej przestrzeni”.

Podjęliśmy wyzwanie, którego celem jest wsparcie szkół w budowaniu KULTURY SZKOŁY OPARTEJ NA ZAANGAŻOWANIU I RELACJACH. Jest to program, a nie projekt, który obejmuje zasięgiem wszystkie podmioty uczestniczące w życiu szkoły: uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy często są pomijani, a stanowią ważne ogniwo w budowaniu kultury szkoły.

W pierwszym etapie do programu przystąpiły szkoły w Lubaczowie i Łukawcu. Dyrektorzy tych szkół podjęli się wielkiego wyzwania, godnego uznania, ponieważ zmiana kultury organizacyjnej szkoły i otwarcie się na wartości demokratyczne; cała kadra pedagogiczna będzie rozwijać kompetencje mediacyjne i deliberatywne; zmieni się też sposób rozwiązywania konfliktów na rzecz metod polubownych i co ważne- zmiany te będą miały odzwierciedlenie w Statutach oraz innych dokumentach szkolnych. 

Działaniami objęci też będą uczniowie, dla których przygotowane są warsztaty, prelekcje, praca tutorska. W szkole będzie też przeszkolony mediator, który będzie realizował program w następnych latach troszcząc się o utrzymanie efektów projektu. Rodzice będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z zakresu komunikacji, rozwiązywania sytuacji trudnych, czy rozwijania wiedzy pedagogicznej przydatnej w roli rodzica. Jednak najważniejsze są te działania, które będą integrować wszystkie te podmioty, począwszy od rzeczy tak prozaicznej jak nauka wymiany informacji i konstruowanie informacji zwrotnej opartej na wzajemnym budowaniu zamiast krytyki. 

Zapraszamy do przyjęcia programu inne szkoły z terenów całej Polski. Jest to zapewne wyzwanie, które wymaga odwagi całej społeczności szkolnej. Aby pojawiły się efekty potrzebna będzie praca i zaangażowanie, ale świadomość wartości tych efektów wielokrotnie pokazała nam, że warto!