„Masz prawo do mediacji w szkole”- Szkolenie hybrydowe z zakresu mediacji oświatowych- Edycja w Krakowie.

Cele szkolenia: 

Szkolenie ma na celu wyposażenie Uczestników w wiedzę z zakresu mechanizmów komunikacji w mediacji,  powstawania i trwania konfliktów międzyludzkich oraz sposobów na ich konstruktywne rozwiązywanie.  Szkolenie ma głównie formę warsztatową, podczas którego Uczestnicy będą mogli w praktyce  wypracować u siebie skuteczne sposoby komunikacji z trudnym uczniem/rodzicem.

Uczestnicy poznają narzędzia  i techniki pozwalające na zarządzanie emocjami w szkole, kształtujące u nich empatię i  wyrozumiałość wobec uczniów i rodziców. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane również możliwości pracy  profilaktycznej, dzięki której konflikt i obiekcje uczniów będą postrzegane przez nauczycieli  jako szansa  a nie zagrożenie. 

Zakres tematyczny szkolenia

Moduł 1- Rozumienie siebie, ucznia, rodzica  w sytuacjach konfliktowych
Zakres tematyczny Czas realizacji  tematu
1. Psychologiczne koncepcje potrzeb człowieka w kontekście sytuacji  trudnych i traumatycznych. 
a) Podstawy psychologii emocji i motywacji. 
b) Kluczowe potrzeby człowieka wg. Maslowa, 
c) Psychologia relacji uczeń- nauczyciel- rodzic
2. Psychologia konfliktu- jak powstają i narastają konflikty. 
a) Błędy poznawcze.  
b) Zasoby jednostek, doświadczenia, utrwalone sposoby reagowania  w sytuacjach trudnych.  
c) Zaburzenia , choroby, uzależnienia

Praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe.
1h
3. Komunikacja z uczniem 
a) Komponenty konstruktywnej komunikacji werbalnej i  niewerbalnej z klientem. Fakty i mity na temat komunikacji. 
b) Komunikacja w teorii von Thun’a. 
c) Bariery w komunikacji oraz sposoby ich przełamywania. 
d) Dostosowanie komunikacyjne do ucznia. 
e) Narzędzia diagnostyczne w pracy mediatora szkolnego.

Ćwiczenia warsztatowe, studium przypadków.
2h
Łącznie 3h
Moduł 2- Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktu w szkole
Zakres tematyczny Czas realizacji  tematu
1. Zasady mediacji ;
2. Monolog mediatora;
3. Diagnoza konfliktu; 
4. Mediacja szkolna i rówieśnicza – postępowanie KROK po KROKU;

Praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe.
1h
5. Symulacje mediacji 
6. Standardy mediacji szkolnych i rówieśniczych – wprowadzenie mediacji do szkół. 

Praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe.
2h
Łącznie 6h

Efekty szkolenia: 

Uczestnicy zapoznają się z mechanizmami działania człowieka w sytuacjach konfliktowych i  dowiedzą się jak radzić sobie z  uczniem, rodzicem  w sytuacjach emocjonalnych konfliktów. Uczestnicy  dowiedzą się również jak radzić sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z Klientem, jak szybko i  efektywnie wracać do równowagi emocjonalnej.  

Uczestnik zdobędzie i udoskonali umiejętność rozumienia zachowań innych ludzi, skutecznego  porozumiewania się w sytuacji konfliktowej, konstruktywnego zachowania się w trudnych sytuacjach  interpersonalnych. 

Efektem będzie również wykształcenie i utrwalenie postawy otwartości i szacunku wobec innych, wzmocnienie poczucia sprawstwa i zdrowej pewności siebie, a także motywacji do pracy nad sobą i odpowiedzialności za relacje z klientami.  

Formułę szkolenia oferujemy w najbliższych terminach:
Najbliższe terminy:

  • Pierwszy zjazd on-linie:
  • 25-26 listopada 2023r.
  • Drugi zjazd- stacjonarnie w Krakowie:
  • 02-03 grudnia 2023r.

Inwestycja:  

1500 zł. od osoby

Metody pracy:

Mini wykład 

Case study  

Dyskusja  

Praca w grupach  

Trening umiejętności na forum 

Scenki sytuacyjne  

Drama  

Zgłoszenia:
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres: kontakt@mediatorzy-polscy.eu
Pytania prosimy kierować na powyższy adres e-mail, drogą telefoniczną: 791 397 014 bądź poprzez
formularz kontaktowy (dostępny w zakładce Kontakt)

Trener:     dr Anna K. Duda-Machejek 

Doktor nauk społecznych, mediator, pedagog, doradca zawodowy, coach, tutor

Pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w Instytucie Nauk o Wychowaniu, kierownik zespołu doradczego w Akademii Rodzica przy przedszkolu Samorządowym nr 82 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Posiada doświadczenie korporacyjne na stanowisku kierowniczym oraz wieloletnie doświadczenie w pracy oświatowej. Mediacjami zajmuje się ponad 10 lat. W tym czasie zdobyła praktykę jako mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i oświatowych. W pracy naukowo-badawczej szczególną uwagę poświeciła mediacjom szkolnym i rówieśniczym, i w tym obszarze realizuje projekty współpracując ze szkołami  i innymi instytucjami edukacyjnymi na terenie całego kraju.

Jest inicjatorem i organizatorem projektów, konferencji, warsztatów i różnego rodzaju eventów związanych z tematyką mediacji, ale te twórczością i kreatywnością, rozwojem osobistym, karierą, kreowaniem przyszłości, rozwiązywaniem konfliktów, rozwijaniem kompetencji społecznych, komunikacyjnych, organizacyjnych, biznesowych i innych. Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu mediacji, coachingu i innych innowacji w edukacji. Jako członek Stowarzyszenia podejmuje działania na rzecz promocji i rozwoju mediacji w Polsce, wyrażając tym samym przekonanie, że mediacja naprawia relacje i buduje zrozumienie między ludźmi.